Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægter for Vestervangs Vejlaug, til afstemning på ekstraordinær generalforsamling 15.05.2015.

§ 1 Vejlaugets navn, omfang og formål:

Navn: Vestervangs Vejlaug
Hjemsted: Kalundborg kommune
Formål: Vedligeholdelse af laugets veje m.m.

§ 2 Juridiske forhold:

Lauget er i juridisk forstand en forening. Intet medlem kan gøre krav på en andel af laugets formue, ligesom intet medlem hæfter for laugets eventuelle gæld.

§ 3 Medlemskab:

Lodsejere af følgende adresser kan være medlemmer af lauget:

• Tjørnevænget 1,2,4,6
• Tremandsmarken 1,4,5,7,10,12,18,20
• Lindevej 1,2,3,5,6,7,9,11,13,15
• Mosevænget 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
• Rønnevej 1,3,4,5,6,7,8,9,10,12
• Sandstien 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13
• Gærdestien 2,4,6,8

Medlemmerne forpligter sig til at indbetale det af generalforsamlingen lovligt vedtagne årskontingent indenfor den fastsatte frist. Ved ejerskifte overtager køber kontingentforpligtelsen. Det er sælgers pligt, at meddele laugets kasserer om ejerskiftet.

§ 4 Regnskab & økonomi

Laugets regnskabsår er kalenderåret. Kontingentindtægter kan efter bestyrelsens skøn anvendes til vedligeholdelse af veje nævnt ovenfor i § 3, og derudover efter bestyrelsens skøn mod redegørelse på førstkommende generalforsamling.

§ 5 Generalforsamling:

Laugets øverste myndighed er generalforsamlingen. Årlig ordinær generalforsamling holdes inden udgangen af maj måned.
Indkaldelse med angivelse af tid og sted skal ske med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse sker i nyhedsbrev for det forgangne år, der tillige skal indeholde driftsregnskab og status i sammendrag samt dagsorden.
Beslutninger fremsat på generalforsamlingen, træffes af de tilstedeværende lodsejere ved almindeligt stemmeflertal. Skriftlig fuldmagt fra ikke fremmødte lodsejere kan anvendes.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ved den ordinære. Vedtægtsændringer kan her vedtages med 2/3 af de fremmødte lodsejere.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning til godkendelse
3. Årsregnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent og indbetalingsdato
5. Indkomne forslag
6. Valg:
• Formand og kasserer er på valg hvert 4. år, dog ikke samme år, men forskudt 2 år.
• Næstformand og et bestyrelsesmedlem er på valg hvert 2. år i lige år.
Et bestyrelsesmedlem er på valg hvert 2. år i ulige år.
Bestyrelsessuppleant er på valg hvert år.
7. Eventuelt

§ 6 Bestyrelsen:

Bestyrelsen aftaler selv fordeling af arbejdsopgaver.
Kassereren er bemyndiget til at modtage alle indbetalinger og foretage alle udbetalinger.