Referat 2001

Referat fra møde i Vestervang vejlaug
Dato: 3.marts 2001, kl. 14:00 i Gørlev hallen
Følgende medlemmer af vejlauget var repræsenteret:

Gærdestien 2, v/Kaj Anton Lyngse Sandstien 1,v/Kurt F Jensen
Sandstien 2, v/Bent Hansen Mosevænget 2, v/Ebba C Andersen
Sandstien 3, v/Bernt Olsen Mosevænget 4, v/Peter Bødker
Tjørnevænget 1, v/Arne og Ida Lund Mosevænget 5, v/Bent S Hansen
Tjørnevænget 2, v/Hans Jørgen Nielsen Mosevænget 6, v/Sten Tuko Jørgensen
Lindevej 7, v/Jacob Winther Mosevænget 9, v/Eigil R Hansen
Lindevej 15, v/Erling V Karlshøj

0. Velkomst og valg af ordstyrer.

Formanden Eigil Hansen (Mosevænget 9) bød velkommen og opfordrede derefter forsamlingen til at udpege Erling V Karlshøj (Lindevej 15) til ordstyrer og Peter Bødker (Mosevænget 4) til referent. Forsamlingen, Erling og Peter accepterede.

 1. Formandens beretning.

Af hensyn til de nye medlemmer, lagde formanden – i sin beretning – ud med at fortælle lidt om historien, der ligger bag dannelsen af vejlauget, som vi kender det fra i dag. Bl.a. kom han ind på vejsynet i ’86, samt konklusionen fra dengang, herunder fordelingsnøgler og beløbsstørrelser.

Herefter fortalte formanden, hvordan man fra daværende vejlaug (eller rettere manglen på samme), med lettere tilfældig dør-til-dør metode, havde opkrævet penge til en ligeså planløs vedligeholdelse af vejene, var nået frem til dannelsen af vejlauget i 2000.

For år 2000’s vedkommende fortalte formanden om, hvordan tidligere problem med overfladevand og drænsystemer var blevet løst. Formanden roste de implicerede medlemmer, som ud over at have betalt deres del af omkostningerne også havde deltaget aktivt i løsningen. Dog påpegede formanden, at der stadig var enkelte, som havde et udestående med deres dræn.

I forbindelse med reparation af Tremandsmarken, bemærkede formanden at man, ud fra visse medlemmers indsats, ikke kunne se at medlemmernes gennemsnitsalder var steget. Dette var ment som et skulderklap til de personer (alle medlemmer af finere årgang), som i regnvejr, havde skovlet og fordelt de mange vognlæs materiale Chris Jensen havde sponsoreret på Tremandsmarken.

Samtidig takkede formanden for den store deltagelse til vejlauget’s vejdag og håbede at alle havde haft en hyggelig dag.

2. Regnskabet for 2000.

Kassereren, Charlotte fremlagde regnskabet for 2000 og startede med at fremhæve at alle havde betalt kontingentet for år 2000.

Efter gennemgang af regnskabet var der kun bemærkninger til to af regnskabets punkter – indmeldelse i Danmarks naturfredningsforening og tilgodehavender.

Omkring vejlaugets indmeldelse til Danmarks Naturfredningsforening udtrykte forsamlingen sin tilslutning, da alle kunne se det positive i en aktiv interesse i miljøet. Charlotte begrundede indmeldelsen i, at der i nogle dræn, direkte var konstateret ”lort i ledningerne”, som hun udtrykte det. Denne forurening bliver ledt gennem vores dræn, og havner bl.a. i søen ved mosevænget, hvor den mistænkes for at ødelægge en stor del af økologien.

Ved at indgå et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening mener vejlauget, at det står betydelig stærkere, når og hvis der prøves en miljøsag med Gørlev kommune som en af aktørerne.

Ebba Andersen påpegede at Amtets miljøudvalg også var en mulighed som klageinstans, men kun såfremt vores skrivelse til kommunen var blevet afvist.

Fra forsamlingen var der en stor interesse i at bestyrelsen forfulgte denne sag. Erling Karlshøj vil tage sig af sagen fremover.

Under tilgodehavender var der en del spørgsmål til hvorfor dette udestående på 1.902,65 ikke var blevet indfriet. Charlotte indrømmede at bestyrelsen nok havde begået en fejl. Det oprindelige tilbud fra Kaj Andersen indbefattede ikke en brønd på Rud Jensens mark, men som et led i arbejdet på Tremandsmarken, og på mundtligt tilsagn fra Rud vedr. betaling, havde kassereren alligevel valgt at acceptere regningen på udført arbejde. Arbejdet omkring denne brønd burde have været faktureret separat. På trods af dette, mente Charlotte, at det var for tidligt at betragte dette tilgodehavende som et tab.

Forsamlingen godkendte herefter regnskabet.

3. Planer for 2001.

Formanden fortalte at starten allerede var gået for vedligeholdelsen af Tremandsmarken, da der i februar var opstået et så stort hul i vejen, at et køretøj måtte have assistance af Falck for at komme fri af det. Jens Vagn var blevet tilkaldt med meget kort varsel, og der var blevet kørt flere tons knust beton på vejen før den igen var farbar.

Ud over dette var forsamlingen enig i at det værste stykke – netop nu  – er stykket umiddelbart efter asfaltvejen på Tremandsmarken.

Diskussionen gik herefter på brugen af dette stykke – altså stykket fra asfaltvejens slutning til Olsens Gård og herefter til Rud’s Gård. Flere medlemmer udtrykte utilfredshed med fordelingen af kontingentstørrelsen, da de ikke mente at det stod mål med nogle medlemmers brug af vejen.

Formanden mente at debatten på sidste års møde havde vist en generel uvilje mod indviklede fordelinger af kontingentet, men lovede dog at kontakte bl.a. Jens Phillip, Absalonsgård for at høre om han var interesseret i at hjælpe.

Formanden påpegede at det – ud over at få kørt materiale på Tremandsmarken – er vigtigt at give vejen en profil, så overfladevand løber til siderne og ikke ned ad vejen. Samtidig er det vigtigt at brinken ved vejen fjernes.

En del af sidevejene trænger også til en kærlig hånd – specielt Gærdestien og Tjørnevænget, der som følge af en del tung trafik med byggematerialer, er kørt godt op.

Det henstilles til de grundejere, der bygger eller i anden forbindelse, benytter tunge køretøjer på vejene, at sørge for at få bragt dem tilbage i en ordentlig stand.

Konklusionen på forløbet af dette års vedligehold af vejene, blev – at formanden indhenter tilbud på følgende arbejde:

    • Materialer og arbejde vedr. det første stykke (efter asfaltvejen)
    • Afgravning af brink på Tremandsmarken
    • Materialer og arbejde vedr. Gærdestien

Samtidig blev det besluttet at afholde vejdag lørdag 14.april (påskelørdag) med start klokken 10 om formiddagen og alle er naturligvis velkomne. Formanden udarbejder en arbejdsplan.

4. Indkomne forslag.

Da der ikke var indgået bestyrelsen nogle forslag til dagsordnen, var der intet at behandle under dette punkt.

5. Eventuelt.

Ida Lund sagde at hun som nyt medlem var blevet positivt overrasket over vejlauget og roste bestyrelsen for det store arbejde.

Fra flere medlemmer kom der forslag om at hæve kontingent fra år 2002 til 500 kr. Forslaget om kontingentforhøjelse vil blive taget med på dagsordnen til næste års møde.


Seneste Nyt !!

I forbindelse med vej-dagen den 14.april, er der allerede nu sponsoreret 1 ks. øl. Samtidig blev der efter mødet i Gørlev-hallen et mindre overskud, da kaffe og kage kostede mindre end først oplyst, så der skulle også være til en kasse vand.

Formanden opfordrer alle der oplever problemer med vejene eller har spørgsmål vedrørende vejene til at kontakte ham på telefon 5959 7029. Dette gælder naturligvis også, hvis man har planer om – på egen hånd – at reparere på vejene.

På trods af at seneste betalingsdag for kontingent 2001 først er den 2.april, er betalingsprocenten allerede nu næsten 70%. Det er glædeligt og lover godt for at få gennemført vores planer for i år.

Hvis man har adgang til internettet kan man besøge vores hjemmeside på adressen

http://home13.inet.tele.dk/vvv

Hjemmesiden har fået nyt design, og eventuelle besøgende opfordres til at komme med forslag til yderligere indhold samt konstruktiv kritik.

Medlemmer har også mulighed for at få tilsendt nyhedsbreve, referater og informationer fra vejlauget via e-mail, hvis de tilmelder sig på en af følgende adresser:

rex.shipping@mail.tele.dk

peter.bodker@mail.tele.dk

petker@mail.tele.dk