Referat 2003

Referat fra møde i Vestervang vejlaug
Dato: 8.marts 2003, kl. 14:00 i Gørlev hallen
Følgende medlemmer af vejlauget var repræsenteret:

Lindevej 11, v/Pia Steen Nielsen Sandstien 6, v/Chris Jensen
Lindevej 15, Erling & Marianne Karlshøj Tjørnevænget 1, v/Arne og Ida Lund
Mosevænget 2, John & Ebba Andersen Tjørnevænget 2, v/Hans Jørgen Nielsen
Mosevænget 4, P. Bødker & Charlotte Bygballe Tremandsmarken 10, v/Birgitte Hess Ivarsson
Mosevænget 5, v/Bent S Hansen Tremandsmarken 12 v/Gitte Kjærup Jensen
Tremandsmarken 20 v/Peter Bilenberg

0. Velkomst, valg af ordstyrer og referent.

Charlotte startede med at byde velkommen og undskyldte på formandens vegne, at han ikke kunne være til stede grundet arbejde. Charlotte beklagede samtidig at der ikke havde været flere tilmeldinger til mødet, og mente at dette enten betød at medlemmerne havde opgivet bestyrelsen eller var tilfredse med bestyrelsens arbejde. Charlotte valgte at tage dette som et udtryk for det sidste. Endelig blev Erling Karlshøj valgt til ordstyrer og Peter Bødker til referent.

1. Formandens beretning.

Som følge af formandens fravær fremlagde Charlotte en kort beretning, hvori hun startede med at  takke de mange, som havde deltaget på vejdagen 2002 for en god indsats.

På vejdagen var Gærdestien blevet sat i stand og der var lagt knust asfalt på to stykker af Tremandsmarken – fra asfaltvejens ophør til ca. 100 m før Vestervang og fra umiddelbart før Rud’s gård til starten af sommerhusområdet.

Gennem året har der heller ikke været drænproblemer i området. Den brønd som blev sat på Tjørnevænget i foråret, ser ud til at fungere.

Der er skrevet til både ejer og lejer af Vestervang vedrørende vejbredden af Tremandsmarken forbi Vestervang, men der er endnu ikke kommet noget svar.

Korrespondancen med Gørlev kommune, både vedrørende miljø, vejbredde og skiltning har ikke vist sig specielt udbytterig, da kommunen undsiger sig på alle punkter. På trods af denne modvillighed, vil bestyrelsen fortsætte korrespondancen med Gørlev kommune.

Da det udover vejdagen, havde været småt med yderligere aktiviteter i 2002, var der ikke noget yderligere at berette.

2. Regnskabet for 2002.

Charlotte fremlagde regnskabet for 2002 og bemærkede, at på trods af kontingentstigningen sidste år, havde alle på nær en, betalt til Vejlauget.

Beholdningen på girokontoen på 2.911,12 ved årsskiftet er ment som en slags reserve, hvis der skulle opstå akutte vejproblemer her først på året.

Efter en kort debat, blev det besluttet at afskrive tilgodehavender for nedgravning af brønd udført i 2000, da det på trods af løfter på daværende tidspunkt, ikke har vist sig muligt at inddrive gælden. Dette vil også medføre en mere retvisende balance, for så vidt angår beholdningen.

Forsamlingen godkendte herefter regnskabet og Charlotte gav ordet til Erling Karlshøj.

3. Forureningssagen

Erling fremlagde status på sagen vedrørende forurening i området. Naturfredningsforeningen i Gørlev havde talt med Gørlev kommune uden resultat. Sagen var sendt videre til amtet. Svaret (uddelt i kopi til mødedeltagerne) fra amtet havde været negativt, hvor man havde henvist til kommunen.

Peter Bilenberg henviste til en lignende sag i Høng som havde trukket ud i 9 år. Bent S Hansen bemærkede at der inden for det sidste år, ikke havde været tegn på forurening af søen.

Resultatet af en kort debat blev, at sætte sagen i bero. Dog opfordres medlemmerne til at holde et vågent øje med omgivelserne.

4. Planer for 2003

Charlotte fremlagde planerne for år 2003, som en fortsættelse af reparationen af Tremandsmarken fra 2002. Målet er at få samlet de to stykker fra sidste år, således at der er knust asfalt på Tremandsmarken hele vejen fra asfaltvejens ophør til sommerhusområdets begyndelse. Samtidig skal de værste huller også udbedres.

Ud over dette, skal Sandstien, Mosevænget og Tjørnevænget have en gang vedligeholdelse.

Efter en diskussion om at fortsætte med knust asfalt som vejbelægning ned gennem sommerhusområdet ad Tremandsmarken grundet støvgener, blev det besluttet at droppe knust asfalt.

Birgitte Ivarsson meddelte at der på et stykke af Lindevej, som forsøg, var brugt et materiale som bandt støvet og dermed nedsatte støvgener. Birgitte lovede at undersøge nærmere vedrørende dette og vende tilbage til bestyrelsen.

Vejdagen blev fastsat til fredag den 30. maj klokken 10.

5. Valg til bestyrelsen

Charlotte blev uden modkandidater genvalgt til posten som kasserer. Da ingen andre ønskede at opstille til de øvrige poster, fortsætter bestyrelsen i dens nuværende form.

6. Indkommende forslag

Intet.

7. Eventuelt

Charlotte fortalte at der fra kommunens side var sat fokus på veje, der uretmæssigt var blevet lukket. Specielt var Lindevejs udmunding i Nørrevang kommet i søgelyset, men også andre veje var nævnt, herunder Rønnevej. Charlotte omdelte kopier fra Gørlev kommunalbestyrelses mødereferater, hvori ovenstående var omtalt. Her var også nævnt muligheden for ”trafikdæmpende foranstaltninger” som afløsning for disse vejspærringer.

Gørlev kommune, teknisk forvaltning har indkaldt til et møde vedrørende ovenstående torsdag den 20. marts kl 16, hvor formanden Eigil deltager.

Peter bemærkede at enkelte medlemmer havde haft problemer med at komme ind på Vejlaugets hjemmeside. Dette skyldtes at medlemmerne fejlagtigt havde benyttet adressen www.dyndns.dk i stedet for vvv.dyndns.dk (vvv står for VesterVangVejlaug).


OVERSKRIFTER !

Kontingent 2003 :       500 kr indbetales senest 01.05.2003

Vejdag 2003 :              21.05.2002 klokken 10:00

Information :               http://vvv.dyndns.dk  (!!! bemærk – enkelt-V !!!)

Kontakt :                      rex.shipping@mail.tele.dk

Andet :                         Kontakt formand på 5959 7029