Referat 2005

Referat fra møde i Vestervang vejlaug
Dato: 12.marts 2005, kl. 14:00 i Gørlev hallen
Følgende medlemmer af vejlauget var repræsenteret:

Lindevej 15, Erling & Marianne Karlshøj Sandstien 6, Chris Jensen
Mosevænget 2, John & Ebba Andersen Sandstien 8, Nina & Eggert Sørensen
Mosevænget 4, P. Bødker & Charlotte Bygballe Tjørnevænget 1, Arne Lund
Mosevænget 5, Bent S Hansen Tjørnevænget 2, Hans Jørgen Nielsen
Mosevænget 9, Eigil Hansen Tjørnevænget 6, Mette Vibæk
Rønnevej 5, Lise & Jørgen Perregaard Tremandsmarken 10, v/Birgitte Hess Ivarsson
Sandstien 2, Bent Hansen Tremandsmarken 12 v/Gitte Kjærup Jensen
Sandstien 3, Bernt Olsen

0. Velkomst, valg af ordstyrer.

Lettere forsinket på grund af idrætsstævne i Gørlev hallen og deraf manglende parkeringspladser, blev mødet åbnet af formanden Eigil Hansen, som bød velkommen til de fremmødte og foreslog Erling Karlshøj som ordstyrer. Forsamlingen og Erling accepterede og gik straks videre til punktet omkring formandens beretning, dog med den oplysning, at ”planer for 2005” ville blive lagt sammen med dette punkt.

1. Formandens beretning / Planer for 2005.

Formanden lagde ud med en gennemgang af vejenes tilstand. Han roste Kurt Olsen, Vestervang for et professionelt stykke arbejde på Tremandsmarken omkring Vestervang, hvor der tidligere har været problemer.

NVE’s nedgravning af kabler, har forringet vejenes kvalitet, men Eigil har NVE’s ord for, at de bliver bragt tilbage til oprindelig stand. Specielt afretning af brink, samt de steder hvor kablerne var skudt under vejen havde opmærksomhed.

Det første stykke af Tremandsmarken – stykket fra asfaltvejens ophør og ca 150 meter ned mod Vestervang – har stadig problemer med opkørte huller.

Yderligere er der konstateret problemer på både Sandstien og Rønnevej. Der er især problemer i krydset mellem Tremandsmarken og starten af Sandstien. Mette Vibæk gjorde i den forbindelse opmærksom på at nederste del af Tjørnevænget også trængte til at blive efterset.

Omkring trafikdæmpende foranstaltninger, var der intet nyt, da punktet stadig ligger i udvalg hos kommunen. Det lovlige skilt – ”pigen med bolden” er dog opsat. Formanden opfordrede til selvjustits omkring dette punkt.

Miljømæssigt er det store problem gyllespredning i området, hvilket har været til stor gene for beboerne i området. Sagen er taget op med Gørlev kommune.

Formanden informerede kort omkring kommunens planer vedrørende yderligere udstykning af sommerhusområder. Han nævnte at Vejlaugets område også var på tegnebrættet. Eigil forklarede kort om 300 meter reglen, og nævnte mulige arealer i området.

Dog var det opfattelsen, at der endnu ikke var – og nok heller ikke, i den nærmeste fremtid – ville være noget konkret omkring dette.

Vejlauget afventer dog informationer omkring kommunens planer.

Eigil sluttede sin beretning med at meddele sin afgang som formand for bestyrelsen. Han takkede bl.a. pensionisterne for et godt samarbejde og en god indsats samt opfordrede ”de yngre” medlemmer til at melde sig bestyrelsen.

Efter et stort bifald fra forsamlingen, blev formandens beretning godkendt.

Debatten startede nu omkring planerne for 2005, hvor problematikken omkring genbrugsstabil kontra knust asfalt endnu en gang blev diskuteret.

Det var primært stykket fra sommerhusområdets begyndelse, til bakken efter krydset ved Lindevej ned mod stranden, der blev debatteret. Enkelte ønskede at bibeholde tidligere beslutning om vejmateriale, mens andre gerne ville skifte til knust asfalt, bl.a. grundet støvgener.

Konklusionen på debatten, og udgangspunktet for vejdagen blev følgende:

  • Vejdagen afholdes 6. maj 2005 med start klokken 10.
  • Kontingentstørrelsen fastholdes på kr. 500.- for år 2005.
  • Sandstien, Rønnevej, Tjørnevænget og den manglende del af Mosevænget (fra sidste år) renoveres med genbrugsstabil.
  • Første del af Tremandsmarken udbedres med knust asfalt og eventuelle huller repareres.
  • På stykket fra krydset Tremandsmarken/Tjørnevænget ned til Tremandsmarken 10 udvides med knust asfalt.
  • Bakken ud for Tremandsmarken 18, påføres et ekstra lag, da påfyldningen fra sidste år har vist sig at være for tyndt.

2. Regnskabet for 2004.

Charlotte fremlagde regnskabet for 2004 og bemærkede at alle – på nær en enkelt – havde betalt medlemsbidraget til Vejlauget. Forsamlingen ønskede medlemskabet til Danmarks Naturfrednings­forening bibeholdt.

Charlotte fremlagede en detaljeret gennemgang af de administrative omkostninger. Herefter blev regnskabet godkendt.

3. Valg til bestyrelsen

I mangel af en formand opfordrede ordstyreren forsamlingen til at komme med eventuelle kandidater.

Da ingen ønskede at opstille til formandsposten, tilbød ordstyreren Erling Karlshøj selv, midlertidigt, at fungere som formand, indtil vejdagen.

Arne Lund, Tjørnevænget 1 og Preben Jensen, Lindevej 11, meldte sig som kandidater til bestyrelsen og blev straks valgt ind. (Efterfølgende har Arne Lund valgt at opstille til formandsposten).

4. Indkommende forslag

De tre indkomne forslag blev fordelt til forsamlingen til gennemlæsning.

Første forslag, ændring af vedtægter, blev efter en kort debat godkendt med enkelte ændringer. De ændrede vedtægter udsendes sammen med referat.

Gitte Jensen, Tremandsmarken 12 uddybede forslaget om betaling for ikke at deltage på vejdagen. Forsamlingen kunne godt se det fornuftige i forslaget, men mente at det ville ”ramme skævt” og derudover være meget svært at håndhæve. Samtidig blev det bemærket at medlemmerne generelt var flinke til at sponsorere på vejdagene.

Det blev besluttet at forplejningen på vejdagene ville blive finansieret at sponsorater og i det omfang det ikke var tilstrækkeligt, ville vejlaugets kasse dække differencen. Forslaget blev efter denne gode debat, trukket tilbage.

Charlotte Bygballe, Mosevænget 4 fremlagde forslag omkring en badebro. Det viste sig dog hurtigt, at der ikke var den store tilslutning i forsamlingen, af flere forskellige årsager. Bl.a. mente flere af medlemmerne, at dette ikke kom ind under vejlaugets formålsparagraf, ligesom man frygtede at brugere af broen ikke kun ville være vejlaugets medlemmer.

Forslaget blev herefter trukket tilbage.

5. Eventuelt

Ordstyreren/den nye formand opfordrede alle til at holde deres dræn i orden.

Snerydning i området blev diskuteret og Bent Hansen, Sandstien 2 ville undersøge muligheden for at udvide den private rydningsorden, som han og flere var tilknyttet, til også at omfatte Tremandsmarken


Således opfattet af referenten

Peter Bødker