Referat 2007

Referat fra møde i Vestervang vejlaug
Dato: 17.marts 2007, kl. 14:00 i Gørlev hallen
Følgende medlemmer af vejlauget var repræsenteret:

Gærdestien 2, Kaj Lyngse Mosevænget 9, Eigil Hansen
Lindevej 3, Lise Jensen Rønnevej 6, Morten Møller Rasmussen
Lindevej 7, Jacob & Anne-Karina Winther Sandstien 6, Chris Jensen
Lindevej 13, Anette Bjarløv Tjørnevænget 1, Ida & Arne Lund
Lindevej 15, Erling & Marianne Karlshøj Tjørnevænget 2, Hans Jørgen Nielsen
Mosevænget 2, John & Ebba Andersen Tjørnevænget 6, Mette Vibæk
Mosevænget 4, P. Bødker & Charlotte Bygballe Tremandsmarken 12, Gitte Kjærup Jensen
Mosevænget 6, Sten & Ruth Jørgensen Tremandsmarken 20, Peter Bilenberg

0. Velkomst, valg af ordstyrer.

Formanden Arne Lund startede mødet med at byde velkommen til de fremmødte og foreslog Erling Karlshøj, som ordstyrer. Da der ingen indvendinger var, accepterede Erling hvervet som ordstyrer og overlod derefter atter ordet til formanden.

1. Formandens beretning.

Formanden takkede for ordet og startede med at fremhæve vejlaugets vedtægter, specielt omkring vejlaugets formål – at vedligeholde vejene. Han omtalte vedtægterne som det, der på bedste demokratiske vis beskrev fundamentet i vores vejlaug, kunne summeres op i tre dele: formål, rettigheder og forpligtelser.

Herefter fremførte formanden en beretning med fokus på de mange vejrmæssige rekorder, som vi har oplevet i 2006 og starten af 2007, herunder den varme sommer og den våde vinter.

Netop den våde vinter brugte formanden en del ord på, hvor han kom ind på de drænproblemer som mange medlemmer havde oplevet.

I den forbindelse fortalte formanden, at bestyrelsen har kontakt til den nye Kalundborg kommune, bl.a. vedrørende oprensning af åen. Denne kontakt har allerede medvirket til en løsning på en del af dræn-problemerne og det fremtidige samarbejde ser positivt ud.

Også stranden havde været stærkt påvirket af sidste års vejr, og formanden mente at plastaffald fra skibe m.m. var et større problem og opfordrede til at alle ydede en lille indsats til at få ryddet op. Formanden roste herefter flere af medlemmerne for at havde bidraget til at højne kvaliteten af stranden ved renovering og maling af bænke samt opstilling af cykelstativ. Samtidig udsendte formanden en efterlysning på netop cykelstativet, som ser ud til at være forsvundet fra strandarealet.

I forbindelse med vejdagen 2006 takkede formanden både for det store fremmøde, det udførte arbejde samt sponsorater af øl, vand og sandwichs. Han beklagede dog at det efterfølgende grill-arrangement ikke blev til noget, men håbede dog at det kunne lade sig gøre på vejdagen i 2007, og opfordrede medlemmerne til at have en pølse eller et stykke kød i baghånden til denne dag.

Formanden afsluttede sin beretning med at takke bestyrelsen, specielt Charlotte for det store arbejde med at etablere kontakt til kommunen, og i det hele taget at få bestyrelsen til at fungere i det daglige.

Herefter blev formandens beretning godkendt.

2. Regnskabet for 2006.

Charlotte fremlagde regnskabet for 2006, hvortil der ikke var de store bemærkninger, hverken fra medlemmer eller kassereren, hvorefter det blev godkendt.

3. Planer for 2007

Omkring planer for 2007, fortalte formanden, at der ikke var de helt store planer, dog ville der blive kigget nærmere på Tjørnevænget, som jo blev udskudt sidste år. Bestyrelsen ville kontakte Jens Vagn for en nærmere besigtigelse af vejene og for en nærmere arbejdsplan til vejdagen.

Netop omkring vejdagen kom der flere forslag fra deltagerne. Mette Vibæk foreslog at gøre fjernelse af affald på stranden som en fast del af vejdagen. Et andet forslag, gik på at checke brøndene på vejdagen for sand og funktion. Begge forslag blev vedtaget.

Endelig var der et forslag omkring sammenrivning og afbrænding af tang på stranden. Til dette meddelte Charlotte at der nok skulle søges om tilladelse, men at hun gerne ville kontakte kommunen for at høre nærmere omkring dette.

Efter en kort debat omkring kontingentets størrelse, besluttede forsamlingen at fastholde den nuværende kontingentstørrelse på 500 kr.

Herefter informerede Charlotte omkring sagen med oprensning af åen. Kalundborg kommune er blevet kontaktet og er meget lydhør overfor problemstillingen. Bestyrelsen har kontakter hos kommunen, som lover handling allerede her i foråret. Fra forsamlingen lød det, at det var vigtigt at holde kommunen fast på det lovede. Eigil sagde, at han gerne stillede sig til rådighed med assistance når kommunen dukkede op.

Da der ikke var flere bemærkninger under dette punkt gik ordstyreren videre til næste punkt på dagsordnen.

4. Indkomne forslag

Eneste forslag var fra Anette Bjarløv, som foreslog at der skulle udarbejdes fælles vedligehold af dræn og brønde til glæde og gavn for alle i vejlauget.

Formanden påpegede at dette – ud over at det lå udenfor vejlaugets formål – ville have økonomiske konsekvenser for medlemmerne, og desværre nok også ramme medlemmerne skævt.

Eigil bemærkede at det, ifølge vandloven, påhviler de enkelte lodsejere selv at tilse dræn under deres grunde.

Forslaget blev herefter nedstemt.

5. Eventuelt

Under punktet opfordrede forsamlingen, at bestyrelsen tog kontakt til tilstødende grundejerforeninger i forbindelse med oprensning af åen.

Da der ikke var flere bemærkninger, takkede formanden for god ro og orden og lukkede mødet.


 

!! HUSK !!

Kontingent 2007:                    500 kr. bedes indbetalt senest 1. maj 2007

Vejdagen 2007:                       18. maj 2007 klokken 10:00

Da vi har erfaret at det både er hurtigere og billigere at kommunikere via e-mail, opfordres hermed til at oplyse din/Jeres e-mail adresse, evt. ved at sende en lille hilsen til rex.shipping@mail.tele.dk eller at skrive lidt i gæstebogen på http://vvv.dyndns.dk

Giroindbetalingskort vil dog stadig blive udsendt på traditionel vis.