Referat 2008

Referat fra møde i Vestervang vejlaug
Dato: 15. marts 2008, kl. 14:00 i Svallerup Forsamlingshus
Følgende medlemmer af vejlauget var repræsenteret:

Gærdestien 2, Lyngse Mosevænget 11, Gertz
Lindevej 1, Ejlersen Sandstien 1, Jensen
Lindevej 7, Winther Sandstien 2, Hansen
Lindevej 15, Karlshøj Sandstien 3, Olsen
Mosevænget 2, Andersen Sandstien 6, Jensen
Mosevænget 4, Bygballe & Bødker Tjørnevænget 1, Lund
Mosevænget 5, Hansen Tjørnevænget 2, Nielsen
Mosevænget 6, Jørgensen Tremandsmarken 20, Bilenberg
Mosevænget 9, Hansen

0. Velkomst, valg af ordstyrer.

Formand Arne Lund åbnede mødet ved at byde velkommen til de fremmødte og foreslog Erling Karlshøj, som ordstyrer. Da der ingen indvendinger var, accepterede Erling hvervet som ordstyrer og overlod derefter ordet til formanden.

1. Formandens beretning.

Formanden indledte sin beretning med at minde om vejlaugets vedtægter – specielt omkring laugets formål. Han omtalte, at det havde været et travlt år, hvor fokus desværre havde været mere på vand end på veje.

Herefter berettede formanden om sine oplevelser omkring vejdagen, og roste de fremmødte samt takkede for de sponsorater som var tilgået vejlauget på dagen. Formanden fremhævede de nye aktiviteter på vejdagen så som oprensning af brønde og oprydning på stranden. I den forbindelse rettede han en speciel tak til alle de børn, som havde deltaget i operationen.

I forbindelse med vedligeholdelse af vejene takkede Arne også det ”task-force”, som i efteråret havde sørget for både at reparere huller i vejene, samt (i samme forbindelse) at oversprøjte Eigils røde bil med flydende asfalt.

Så tog formanden hul på en længere udredning omkring de vand-problemer, der havde ramt området i årets løb. Han omtalte det positive samarbejde der var sket mellem kommune og vejlaug i et forsøg på at løse problemerne. For en mere detaljeret gennemgang overlod formanden – efter ordstyrerens tilladelse – ordet til henholdsvis Charlotte og herefter til Eigil.

Charlotte fortalte at hun i starten af 2007 havde taget en række fotografier af vand på grunde og sendt dem til Kalundborg kommune, med ønske om at der skulle ske noget snarest. Hun havde fået etableret kontakt til en person i kommunen, og hen over forår og sommer, blev der fra kommunens side iværksat flere forskellige oprensningsforsøg – dog (desværre) uden det helt store resultat. Hen over sensommeren blev kontaktpersonen dog skiftet ud med en ny – miljøbiolog Michael Torp, men lige meget hjalp det.

Som det seneste fortalte Charlotte om at hun havde arrangeret et møde mellem Michael Torp og Eigil, med det formål at gennemgå – fysisk – de problemområder, som hun anså liggende inden for vejlaugets interesseområder. Herefter overgav Charlotte ordet til Eigil for et resume af dette møde.

Eigil berettede om mødet med Michael Torp, hvor de havde startet med bogstavelig talt, at gå området igennem. Michael kunne sagtens se problemet omkring åen. Åen der har en længde på over 3,5 km og kun med et fald på 15 cm. Alternative afledningsløsninger var blevet diskuteret, bl.a. med udledning fra åens start (vores område) og ud i havet.

Vejlauget afventer dog Michael’s udlægning af konklusionen på mødet. Eigil understregede slutteligt, at det var særdeles vigtigt at ”holde kommunen i ørerne” omkring vandproblemerne.

Herefter fortalte formanden om de udstykningsplaner som kommunen havde ”genoplivet”. Ifølge prospektet om udstykningen skal der være en høringsfrist på 8 uger fra medio 2008. Vejlauget har allerede sendt indsigelse til kommunen og selveste borgmesteren har svaret at vores skrivelse er videresendt til Plan, byg og miljø og at vi vil høre nærmere fra sagsbehandleren.

I indsigelsen er der lagt speciel vægt på de negative konsekvenser for natur og miljø en udstykning vil have på området.

Formanden afsluttede sin beretning og takkede Charlotte og Eigil for deres store arbejde, hvorefter han spurgte til eventuelle kommentarer.

Efter en kort debat med mange gode indlæg og en del forundring over kommunens beslutning om at genoptage udstykningsplanerne, godkendte forsamlingen formandens beretning.

2. Regnskabet for 2007.

Charlotte fremlagde regnskabet for 2007, hvortil der ikke var de store bemærkninger, hverken fra medlemmer eller kassereren, hvorefter det blev godkendt.

3. Valg til bestyrelsen

Efter en smule forvirring omkring hvem der var på valg, præciserede ordstyreren reglerne ifølge vedtægterne, og efter en hurtig gennemgang af tidligere referater nåede han frem til følgende:

    •  Formand Arne Lund er på valg 2009
    • Kasserer Charlotte Bygballe er på valg 2011
    • Preben Jensen er på valg 2009
    • Erling Karlshøj er på valg 2008
    • Jacob Winther er på valg 2008

Herefter genvalgte deltagerne både Jacob og Erling for yderligere 2 år.

4. Planer for 2008

Omkring planer for 2008, fortalte formanden, at der den 12. april var aftalt en gennemgang af vejene sammen med Jens Vagn. Det modtagne tilbud fra Kaj Andersen omhandlende udgravning af vejkasse m.v. på Tremandsmarken er afvist, da det lå betydeligt uden for foreningens økonomiske formåen. Alternative løsninger undersøges.

Vejdagen er planlagt til den 2. maj klokken 10 med aktiviteter som udbedring af veje, oprydning på stranden og gennemgang af brønde.

Endelig vil bestyrelsen bestræbe at holde kommunen fast på arbejdet omkring åen, ligesom den vil holde et vågent øje med udviklingen i sagen omkring udstykningen.

5. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde foreslået en nedsættelse af det årlige kontingent til 400,- med begrundelse i at udgiften til vedligeholdelse af vejene er faldet de seneste par år.

Da flere af medlemmerne protesterede, blev der foretaget valg. Valget afslørede at bestyrelsen var i klart undertal, hvorfor forslaget blev forkastet. Dette betyder at kontingentstørrelsen bibeholdes på 500,-

6. Eventuelt

Kirsten V. Hansen fortalte at hun grundet store vandproblemer i søen, havde valgt at entrere med Kaj Andersen, for en gennemgang af drænstrengen mellem søen og åen. I den forbindelse opfordrede hun implicerede lodsejere til leve op til ansvaret omkring vedligeholdelse af egne dræn.

Bestyrelsen støttede opfordringen og sagde at den naturligvis ville bære ansvaret for sin del (stykket under Lindevej)

Da der ikke var flere bemærkninger, lukkede Erling mødet samtidig med at han takkede for god ro og orden.


 

!! HUSK !!

Kontingent 2008:                    500 kr. bedes indbetalt senest 1. maj 2008

Vejdagen 2008:                       2. maj 2008 klokken 10:00

Da vi har erfaret at det både er hurtigere og billigere at kommunikere via e-mail, opfordres hermed til at oplyse din/Jeres e-mail adresse, evt. ved at sende en lille hilsen til rex.shipping@mail.tele.dk eller at skrive lidt i gæstebogen på http://vvv.dyndns.dk. Vi vil forsøge at holde siden ajourført med nyheder, både om vandsituationen og om udstykningsplanerne.