Referat 2011

Referat fra møde i Vestervang vejlaug
Dato: 2. april 2011, kl. 10:00 i Svallerup Forsamlingshus

Følgende medlemmer af vejlauget var repræsenteret:

Lindevej 3, Grand Mosevænget 9, Hansen
Lindevej 6, Valkær Sandstien 1, Jensen
Lindevej 9, Pedersen Sandstien 3, Olsen
Lindevej 11, Nielsen Sandstien 6, Jensen
Lindevej 15, Karlshøj Tjørnevænget 1, Lund
Mosevænget 4, Bygballe & Bødker Tjørnevænget 2, Nielsen
Mosevænget 6, Jørgensen Tremandsmarken 20, Bilenberg

1. Velkomst og valg af ordstyrer.

Formand Arne Lund åbnede mødet ved at byde velkommen til det 12. møde i vejlaugets historie, og foreslog Erling Karlshøj som ordstyrer. Erling accepterede og beklagede den sene mødedato med henvisning til vedtægterne.

2. Valg af stemmetællere

Steen & Ruth Jørgensen blev valgt.

3. Formandens beretning.

Formanden supplerede nyhedsbrevets ”året der gik” med at nævne den varme juli måned med både trope nætter, havblik og tordenvejr.

Arne gennemgik herefter vejenes tilstand gennem 2010, og fremhævede de udfordringer man havde mødt i form af tøbrud og koldt vejr på selve vejdagen, hvilket havde umuliggjort brug af asfalt. Stenen på Rønnevej var blevet fjernet, ligesom blindvej skilt ved Tremandsmarken/ Rønnevej efter anmodning fra kommunen.

Det kraftige snevejr i december medførte en henvendelse til kommunen, på vegne af de fastboende, omkring snerydning på Søndervang ned mod sommerhusområdet. Kommunens kontante svar var, at stykket fra Søndervang nr. 6 og ned mod stranden, er privat fællesvej og at kommunen derfor ingen rydningspligt har.

Formanden nævnte at vi har kontakt til de andre grundejerforeninger i området, og håber på, at der kan findes en fælles løsning på dette problem fremover.

Omkring de fortsatte vandproblemer, nævnte Arne at kommunen i august havde meldt et officielt program for vandløbsvedligeholdelse ud. Holmen var nævnt, både under manuel og maskinel vedligeholdelse.

Ultimo Juli var Vejlauget – repræsenteret at Arne og Eigil – inviteret til et fælles møde om indsigelse mod udstykningsplanerne sammen med grundejerforeningerne i området samt fællesrepræsentationen. Mødet resulterede i at der 25.august blev sendt indsigelse til By- og Landskabsstyrelsen Kbh. De har senere afvist alle indsigelser og nævner, at det er op til kommunen at løse vandafledningen og tilkørselsforholdene i en lokalplan for området.

I forbindelse med dette nye fælles initiativ, har vejlauget forespurgt om muligheden for, at Vestervang Vejlaug kan indgå i Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger under nuværende foreningsform, men har endnu ikke modtaget svar.

Herefter oplyste Arne at flere medlemmer i stigende grad har følt sig generet at gylleudledning på markerne omkring området. Et enkelt medlem har meldt sagen til kommunen, men har endnu ikke modtaget svar. Kommunen anbefaler dog at skaffe e-mail adresser på ejerne af sommerhuse i området, som kan blive berørt, og som ønsker at blive orienteret om udbringning af gylle.

Formanden sluttede med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde gennem et travlt år, hvorefter beretningen blev godkendt af forsamlingen.

4. Regnskabet for 2010.

Lise fremlagde regnskabet for 2010 og gennemgik detaljeret udgifter og indtægter. Lise bemærkede at kassebeholdning var blevet mindre grundet større udgifter. Regnskabet blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen fremkom med forslag om kontingentforhøjelse til 500 kr., hvilket blev vedtaget.

6. Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag vedrørende ændringer i vedtægter blev præsenteret af Erling, som forklarede begrundelserne for disse ændringsforslag. Flemming Valkær foreslog yderligere at ændringer til vedtægternes formål også skulle omhandle afløbsforhold, grundet dræningsproblemer, hvilket dog blev nedstemt.

Efter en længere debat og en del forvirring omkring vedtægtsændringerne, oplæste Erling det endelige forslag, som var anderledes i forhold til det udsendte. Forsamlingen valgte at godkende ændringsforslaget med forbehold, indtil en ekstraordinær generalforsamling på vejdagen. Det midlertidige godkendte vedtægtsdokument udsendes sammen med referatet.

Bernt Olsens indsendte forslag omkring snerydning, blev herefter behandlet. Forslaget lød:

Jeg foreslår at bestyrelsen bemyndiges til – af kontingentindtægten – at anvende op til 50 kr. pr. medlem til snerydning – svarende til 2.800 kr. årligt. Et eventuelt ikke brugt beløb i et år kan ikke overføres til følgende år.

Forsamlingen godkendte forslaget under forudsætning af, at de fastboende selv afholder eventuel difference, og endnu en gang med det forbehold, at punktet skal godkendes på den ekstraordinære generalforsamling på vejdagen.

7. Valg til bestyrelsen

På valg var kasserer Lise Grand og bestyrelsesmedlem Charlotte Bygballe. Yderligere opfordrede Erling forsamlingen til at udpege en bestyrelsessuppleant.

Resultatet af valget blev enstemmigt fra forsamlingen:

  • Genvalg til kasserer Lise Grand (på valg næste gang 2015)
  • Genvalg til bestyrelsesmedlem Charlotte Bygballe (på valg næste gang 2013)

8. Valg af bestyrelsessuppleant

Nyvalgt som bestyrelsessuppleant blev Hans Jørgen Nielsen.

9. Eventuelt

Ideen om et skraldestativ på stranden, har vist sig at være en succes. Erling og Marianne, der har påtaget sig opgaven at tømme den med jævne mellemrum, havde dog en bøn om at den ikke benyttes til dagrenovation, ligesom f.eks. døde måger heller ikke hører til i skraldestativet.

Eigil fulgte op på gylleproblemet, ved at ridse regler op omkring udledning af gylle. Samtidig opfordrede Eigil til at interesserede afleverede deres e-mail adresse til ham (eigilhansen@get2net.dk) med henblik på et varslingssystem.

Ud over igangværende sager, fortalte Eigil at følgende punkter var planlagt omkring vedligehold af vejene i området:

  • Knust asfalt fra asfaltvejens ophør ned til VesterVang
  • Knust beton/asfalt omkring bump efter Tremandsmarken 1
  • Underføring samme sted
  • Knust beton ud for Lindevej 3 og på Mosevænget (vejhældning ud mod søen)

Vejdagen er i år planlagt til at foregå den 2. juni kl. 10:00, hvor mødested (i krydset mellem Tremandsmarken og Lindevej) og programmet omhandler udbedring af vejene, oprydning på stranden, maling af strandbænke og oprensning af samlebrønde. Alle er naturligvis velkomne.

Efter dette takkede Erling forsamlingen og lukkede mødet da der ikke var flere indlæg.


 !! HUSK !!

Kontingent:                             500 kr. bedes indbetalt senest 1. maj 2011

Vejdag:                                   2. juni 2011 klokken 10:00

Yderligere indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling på vejdagen, lørdag den 2. juni til afholdelse under frokosten, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Godkendelse af vedtægtsændringerne fremlagt på den ordinære generalforsamling den 2. april 2011.
 4. Endelig vedtagelse af indkommet forslag på den ordinære generalforsamling den 2. april 2011 om laugets deltagelse i betaling for snerydning.

Da vi har erfaret at det både er hurtigere og billigere at kommunikere via e-mail, opfordres hermed til at oplyse din/Jeres e-mail adresse, evt. ved at sende en lille hilsen til vestervangvejlaug@gmail.com eller at skrive lidt i gæstebogen på http://vvv.dyndns.dk. Vi vil forsøge at holde siden ajourført med nyheder, både om gylle, vandsituationen og om udstykningsplanerne.