Referat 2016

Referat fra generalforsamlingen i Vestervangs Vejlaug
Dato: 09. april 2016, kl. 10:00 i Svallerup Forsamlingshus

Følgende medlemmer af vejlauget var repræsenteret:

Lindevej 3, Jørgensen Rønnevej 9, Preisler
Lindevej 11, Nielsen Sandstien 3, Stoltenberg
Lindevej 15, Karlshøj Sandstien 6, Jensen
Mosevænget 4, Bygballe & Bødker Sandstien 8, Sørensen
Mosevænget 5, Dinesen Sandstien 13, Larsen
Mosevænget 6, Jørgensen Mosevænget 9, Hansen
Rønnevej 5, Perregaard Rønnevej 7, Nagel
Tjørnevænget 1, Lund Tremandsmarken 12, Jensen
Tremandsmarken 20, Bilenberg

1. Velkomst, valg af ordstyrer og stemmetællere.

Formand Arne Lund åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen og foreslog Erling Karlshøj som ordstyrer. Forsamlingen og Erling accepterede.

2. Formandens beretning til godkendelse.

Formanden startede sin beretning med at dvæle lidt ved, hvad vi rent faktisk er.

Vedtægterne omtaler os som en forening med fokus på vedligeholdelse af vejene, men bunkerne af papir på hans skrivebord, vidner om at det efterhånden er lokalpolitikken der er ved at tage over.
Han nævner i flæng sager som:

  • Kystsikring
  • Kystnære havvindmøller
  • Spildevand
  • Udstykning
  • Vores lille Å, Holmen

Arne gennemgik herefter status på de enkelte punkter, hvor sagerne om kystsikring og spildevand betragtedes som lukkede. Det store punkt i beretningen var kystnære havvindmøller som har optaget en del af medlemmerne, hvor formanden opfordrede til at følge sagen hos en yderst velfungerede forening – Beskyt Jammerland Bugt – med hjemmesiden http://www.jammerlandbugt.dk/.

Formanden berettede herefter kort omkring udstykningsplanerne i vores område, hvor kommunen lover at afvanding og evt. kloakering ikke skulle belaste det nuværende sommerhusområde.
Endelig roste formanden det initiativ, der var taget omkring oprettelse at Holmens vandløbslav, og at dette havde ført til tættere dialog mellem Kalundborg Forsyning og berørte sommerhusejere.

Formandens beretning blev herefter godkendt af forsamlingen.

3. Årsregnskab for 2015 til godkendelse.

Charlotte gennemgik kort det udsendte regnskabet for 2015 og forklarede de enkelte udgiftsposter. Det var også lykkedes at opnå en betalingsprocent på 100%. Da der ingen bemærkninger eller spørgsmål var til regnskabet, blev det godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent og indbetalingsdato.

Det blev besluttet at bibeholde nuværende kontingentstørrelse på kr. 500.- og at seneste indbetalingsdato blev fastsat til 1.maj 2016.

5. Indkomne forslag

Der var i år ikke fremlagt forslag, så punktet blev lukket.

6. Valg til bestyrelsen

I år var der genvalg til næstformand Erling Karlshøj, mens suppleant Peter Bilenberg afløser Eigil Hansen som bestyrelsesmedlem, da Eigil ikke ønskede genvalg. Chris Jensen accepterede rollen som suppleant.

7. Planer for 2016

Eigil fremlagde bestyrelsens planer for vejdagen ved at informere om, at arbejdet fra sidste år kunne færdiggøres men en indsats i området fra Vestervang til asfaltvejens ophør. Samtidig er der opstået spor/huller i starten af Lindevej, som også kræver lidt opmærksomhed.

Endelig er der lidt ekstra arbejde til ”Strand holdet” da hybenroserne på stranden godt kunne trænge til en ekstra beskæring.

Ud over dette var der ikke meget andet end at få renset brønde og oprydning på strand.

8. Eventuelt

Fra medlemmerne var der stor ros til Chris for vedligeholdelse af bænkene på stranden.

Peter informerede om at Vejlauget nu også var på facebook, som en mere uformel kontaktkanal, og opfordrede medlemmerne til at tilmelde og benytte denne.

Det næste store emne var droner. Dronen er en ”lille bandit” som er fjernstyret og kan flyve. Som regel kan man påmontere et kamera på denne.

Flere medlemmer har oplevet at blive overfløjet af en drone, hvilket gav anledning til debat.

Klaus fortalte at dette ikke var lovligt og opfordrede folk til at politianmelde eller tage direkte kontakt, hvis man ved hvem ejeren er. Erling opfordrede medlemmerne til at kontakte ham, hvis episoden opstod.

Da spørgelysten var opbrugt blev mødet herefter lukket med håbet om gensyn på vejdagen.


!! HUSK !!

  • Kontingent: 500 kr. bedes indbetalt senest 1. maj 2016
  • Vejdag: 06. maj 2016 klokken 09:00

Der udsendes IKKE giroopkrævning, men betaling kan ske til konto Danske Bank: 1551 0007956525