Referat 2018

Referat fra generalforsamlingen i Vestervangs Vejlaug
Dato: 21. april 2018, kl. 10:00 i Svallerup Forsamlingshus

Følgende medlemmer af vejlauget var repræsenteret:

Lindevej 1, Ejlersen Rønnevej 9, Preisler
Lindevej 3, Jørgensen Sandstien 1, Jensen
Lindevej 9, Pedersen Sandstien 6, Jensen
Lindevej 11, Nielsen Sandstien 8, Sørensen
Lindevej 15, Karlshøj Sandstien 13, Larsen
Mosevænget 4, Bygballe & Bødker Tjørnevænget 1, Lund
Mosevænget 6, Jørgensen Tjørnevænget 2, Nielsen
Mosevænget 9, Hansen Tremandsmarken 12, Jensen
Rønnevej 1, Petersen Tremandsmarken 18, Nissen
Rønnevej 5, Perregaard  

1. Velkomst, valg af dirigent og stemmetællere.

Formand Erling Karlshøj åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen og bad herefter de fremmødte om at rejse sig et øjeblik, for at mindes tidligere bestyrelsesmedlem Peter Bilenberg, som vi desværre mistede først på året.

Herefter foreslog formanden Hans Jørgen Nielsen som ordstyrer. Forsamlingen og Hans Jørgen accepterede.

2. Formandens beretning til godkendelse.

Erling åbnede sin beretning med at betegne sidste års beslutning om ikke at bygge videre på vejkassen men i stedet koncentrere indsatsen omkring at lappe huller, som en succes – som dog kan gradbøjes.

Som en følge, blev der brugt væsentlig færre materialer på vejdagen end tidligere, dette på trods af, at der i efterår og forår blev suppleret med knust asfalt til udbedring af opståede huller.

Ifølge formanden er den store ”synder” stadig overfladevand fra marken langs Tremandsmarken, som løber ud på vejen og laver dybe spor – en observation som landmanden ikke er enig i.

Niels Kæmpe er spurgt til råds, og han siger at drænet ind til vandhullet på marken ikke fungerer, og at løsningen for os vil være at sætte en ny sandfangsbrønd i rabatten kombineret med en faskine som opsuger vandet inden det løber ud på vejen. Det vil koste ca. 14.600 kr. Vi venter nu kun på en gravetilladelse fra kommunen.

I forbindelse med udbedring af huller, har det vist sig at brugen af ukrudtsbrænder kombineret med knust asfalt og eventuelt emulsion har en bedre effekt end vores tidligere metode, så formanden mente at vi kunne introducere dette på vejdagen.

Formanden opfordrede til at støtte foreningen mod kystnære havvindmøller, selv om der ikke var sket noget nyt på området.

Vejlauget hjertestarter nærmer sig de 5 år, hvilket betyder at forsikring skal fornys og at batterier og elektroder skal skiftes. Denne omkostning skal nok ses i lyset af den sidegevinst det er, at få sneryddet i vinterperioden.

Erling omtalte sidste års vejdag som vellykket og fremhævede den ekstra indsats der var blevet lavet i forbindelse med trappen ved Mosevænget/Tjørnevænget.

Endelig oplyste formanden at vejdagen finder sted 11. maj og opfordrede til at man gav besked, hvis der var noget på ens vej der trængte til udbedring, hvorefter han afsluttede sin beretning.

Leif Jensen påpegede at det ville være en god ide at få dræn på plads inden vejdagen. Erling svarede at man blot afventer godkende fra kommunen inden arbejdet kan sættes i gang.

Pia informerede om at åen (Holmen) stod meget lavt, hvortil Erling svarede at der omkring udløbet af åen var sket ændringer. Samtidig informerede Erling om tiltag til oprettelse af et pumpelag i samarbejde med kommunen. Der findes invitation til borgermøde omkring dette, som finder sted i Svallerup forsamlingshus 18.maj 2018 kl 18. Invitationen kan findes på vores hjemmeside.

Nissen erklærede sig uenig i formandens opfattelse af overfladevand og dræning omkring marken op til Tremandsmarken, hvorefter en heftig debat startede. Nissen forsøgte at fremsætte et forslag, som dog hurtigt blev afvist af bestyrelsen under henvisning til at forslag skulle fremsættes indenfor den varslede tidsfrist.

Herefter blev formandens beretning godkendt af forsamlingen.

3. Årsregnskab 2017 til godkendelse.

Charlotte fremlagde det udsendte regnskabet for 2017 og gennemgik kort de enkelte udgiftsposter. Omkring kontingent udestod kun en enkelt indbetaling. Da der ellers ingen bemærkninger eller spørgsmål var til regnskabet, blev det godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent og indbetalingsdato.

Igen i år blev det besluttet at bibeholde nuværende kontingentstørrelse på kr. 500.- dog blev seneste indbetalingsdato skubbet til 15.maj 2018 grundet beslutningens sene tidspunkt.

5. Indkomne forslag

Da der ingen forslag var kommet til bestyrelsen i år, blev punktet lukket.

6. Valg til bestyrelsen

I denne forbindelse var næstformand Hans Jørgen og Chris valg. Chris havde velvilligt overtaget Peter Bilenbergs post sidst på året.

I mangel af en suppleant, meldte Leif Jensen sig som kandidat.

Der var ingen modkandidater til posterne, og de fremmødte godkendte herefter den nye bestyrelses sammensætning.

7. Eventuelt

Gitte Jensen savnede aftagere til 2 haveborde med stole, som hurtigt blev afsat.

Charlotte efterlyste frivillige til at lave kage og kold kartoffelsalat til vejdagen. Flere meldte sig.

Herefter blev mødet lukket.


!! HUSK !!

  • Kontingent: 500 kr. bedes indbetalt senest 15. maj 2018
  • Vejdag: 11. maj 2018 klokken 09:00

Der udsendes IKKE giroopkrævning, men betaling kan ske til konto Danske Bank: 1551 0007956525