Referat 2020

Referat fra generalforsamlingen i Vestervangs Vejlaug
Dato: 15. august 2020, kl. 12:00, Tremandsmarken 12

Følgende medlemmer af vejlauget var repræsenteret:

Lindevej 3, Jørgensen Rønnevej 12, Gamst
Lindevej 11, Nielsen Sandstien 1, Jensen
Lindevej 15, Karlshøj Sandstien 3, Stoltenberg
Mosevænget 2, Rastrup & Petersen Sandstien 6, Jensen
Mosevænget 4, Bygballe & Bødker Sandstien 8, Sørensen
Mosevænget 8, Christensen Sandstien 13, Larsen
Rønnevej 1,Petersen Tjørnevænget 1, Lund
Rønnevej 3, Albinussen Tjørnevænget 2, Nielsen       
Rønnevej 4, Ilsøe Tremandsmarken 5, Boerup
Rønnevej 5, Perregaard Tremandsmarken 12, Jensen
Rønnevej 8, Juul Tremandsmarken 20,Bilenberg

1. Velkomst, valg af dirigent og stemmetællere.

Formand Erling Karlshøj åbnede generalforsamlingen og foreslog Hans Jørgen Nielsen som ordstyrer.  Hans Jørgen accepterede og oplyste at alle formalia omkring indkaldelsen overholdt vedtægterne.

2. Formandens beretning til godkendelse.

Erling startede sin beretning med at oplyse om at Arne Lund – efter eget ønske – havde valgt at træde ud af bestyrelsen. Suppleant Leif Jensen har gennem den seneste tid varetaget denne post i bestyrelsen.

Med fokus på vejene benyttede Erling lejligheden til at takke en række ildsjæle – Lise, Mogens, Preben, Leif, Peter, Eigil og Claus – for løbende at udbedre huller m.v.

Formanden mente også at vi står godt rustet mod overfladevand, som han omtalte som ren gift for en grusvej.

Erling udtrykte tilfredshed med at lappe opståede huller med skærver, da de viser sig at blive liggende, modsat asfalt som skylles bort. Han var godt klar over at løsningen ikke er speciel behagelig at køre på, og enkelte havde da også oplevet punktering. Han håbede dog at dagens arbejde med at jævne med knust asfalt ovenpå skærverne ville afhjælpe problemet.

Han oplyste at der nu var udlagt kalciumklorid på Tremandsmarken, Rønnevej og Lindevej, som skulle modvirke de støvgener som flere har oplevet.

Yderligere vil Niels Kæmpe – inden længe – fjerne brinken på nordsiden af Tremandsmarken fra efter Ruds’s gård og ned til sommerhus områdets start, for at sikre at overfladevand kan ledes ind på marken. Dette sker med OK fra Kurt Olsen, Vestervang gården og forventes at øge vejens holdbarhed endnu mere.

Flere medlemmer havde sidste år, og i år spurgt ind til fibernet i området. Erling fortalte kort omkring projektet og oplyste at tilslutningen allerede var stor blandt medlemmerne. Han fortalte at vejlauget er gået sammen med Grundejerforeningen Havnemarken i et forsøg på at få Fibia til at prioritere vores områder.

Han henviste til at Peter ville fortælle yderligere under punktet eventuelt.

Erling udtrykte sin irritation over at de ”f…… vindmøller endnu var med på generalforsamlingen”, men ville forsøge at tie dem ihjel, og opfordrede til at man i stedet bakkede op omkring ”Beskyt Jammerland Bugt”, som han mener, gør et fremragende arbejde.

Formanden fortalte at hjertestarteren som Chris Jensen forærede os, nu har 7 år på bagen og der heldigvis ikke har været den store efterspørgsel på den – og tak for det. Marts 2019 blev der isat nye batterier og elektroder. Forsikringen på den er fornyet frem til juni 2023.

Erling afsluttede sin beretning med at rette en stor tak til Arne for sit arbejde både som tidligere formand og som bestyrelsesmedlem i vejlauget, – tak til bestyrelsen for godt samarbejde, – til Leif og Gitte for endnu et vellykket arrangement på vejdagen, – til Peter som referent og redaktør på udsendelser, og endelig til alle som griber skovlen og stiller op til reparation af vejene, når det brænder på.

Et enkelt spørgsmål til formandens beretning var, om bestyrelsen havde indhentet flere tilbud i forbindelse med afretning af brink, bl.a hos Bjerge Vognmandsforretning, hvortil Formanden svarede nej, da han stolede på Niels Kæmpes tilbud og mere betragtede tidligere som leverandør af materialer.

Formandens beretning blev herefter godkendt af forsamlingen.

3. Årsregnskab 2019 til godkendelse.

Charlotte fremlagde det udsendte regnskabet for 2019 og gennemgik kort de enkelte udgiftsposter.  Hun bemærkede at grundet det lave aktivitetsniveau var udgifterne forbundet med vedligehold af vejene historik lav.

Da der ingen bemærkninger eller spørgsmål var til regnskabet, blev det godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent og indbetalingsdato.

Med udgangspunkt i den forventede øgede indsats på vejvedligeholdelse, var der fra bestyrelsens side fremsat forslag om at hæve kontingentstørrelsen til samme niveau som tidligere – altså til 500 kr.

Kontingentforhøjelsen blev vedtaget og seneste indbetalingsdato bestemt til 15.september 2020.

Charlotte bemærkede at beslutningen udgjorde en udfordring, da flere medlemmer allerede havde indbetalt 300 kr. men at hun ville forsøge at tage højde for dette.

[note] – Liste over hel-/delvis indbetalinger pr. 20.august 2020 er indsat nederst efter referatet.

5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag, hvorfor punktet blev lukket.

6. Valg til bestyrelsen

Både næstformand Hans Jørgen Nielsen og bestyrelsesmedlem Chris Jensen var på valg og begge accepterede at blive genvalgt.

Leif Jensen takkede ja til at udskifte sin post som suppleant til at overtage Arnes post som bestyrelsesmedlem.

Endelig Accepterede Claus Stoltenberg at optræde som suppleant.

Alle blev valgt/genvalgt uden modkandidater og med en enstemmig forsamling.

7. Eventuelt

 I forlængelse af formandens beretning fortalte Peter lidt omkring det igangværende projekt med fibernet i området.

Vejlauget havde rettet henvendelse til Gørlev og omegns lokalråd, for at høre nærmere om, hvorledes de havde ageret i forbindelse med det allerede etablerede fibernet på Bjerge Sydstrand og i den nordligste del af Bjerge Nordstrand. Jonas, formand for Gørlev og omegns lokalråd, anbefalede at man søgte at indsamle fuldmagter i vejlauget og sende disse til Fibia, som en indikation på at området nu var modnet og at en fornuftig tilslutningsprocent (>40%) var til stede. Jonas var særdeles hjælpsom omkring udfærdigelsen af skabelonen til fuldmagten.

Samtidig rettede vejlauget henvendelse direkte til Fibia, for at høre nærmere om deres planer for området. Fibia fortalte, at de havde forpligtet sig til at fibernet var tilgængelig i området – dog senest 2023. Hvis vi ville ”speede processen op”, var netop tilkendegivelse via fuldmagt nok den rigtige vej at gå. 

Vejlauget havde derefter igangsat processen, og henvendelse fra Grundejerforeningen Havnemarken betyder at vi søger – ved fælles indsats – at presse Fibia til at prioritere vores område.

Da tilmeldingsprocenten allerede nu er høj (over 40%), sigter vi efter at indsende fuldmagter til Fibia ultimo august, så det kan komme med på et nært forestående møde i Fibia, hvor de vil planlægge deres videre arbejde omkring nedgravning. Vi vil løbende blive underrettet.

Endelig besvarede Peter nogle enkelte tekniske spørgsmål omkring fibernettet, og henviste til det udsendte omkring priser og bindingsperiode.

Yderligere under punktet blev der spurgt ind til, om det ikke var en god ide at kombinere generalforsamling og vejdag, netop som vi havde været nødsaget til i år grundet corona.

Ideen er slet ikke tosset, men kan som det ses i vedtægterne ikke lade sig gøre, da planer for vejdagen, indkomne forslag, kontingentindbetaling og andre ting bør være på plads inden vejdagen. Dette ville også give bestyrelsen en mulighed for – uden debat – at bestemme hvad der skulle laves.

Igen i år omtalte Chris en løsning som med succes havde været brugt på Urhøj – nemlig en speciel fremstillet afretter, Det er en slags ”vejhøvl” som med fordel kan bruges til at udjævne uregelmæssigheder på en grusvej. Chris har kontakt til Urhøj, som gerne vil komme forbi og give en demonstration. Så det er aftalt, at det kunne være et forsøg værd på en del af Tremandsmarken.

Claus fortalte at det efterhånden var et problem at flere benyttede enden af Tremandsmarken som parkering, når man skulle en tur på stranden. Han havde intet imod at folk parkerede, men mange placerede deres bil således at brandvejen blev spærret, hvilket ville forhindre udrykningskøretøjers adgang til stranden i tilfælde af ulykke. Claus blev støttet i sin opfattelse, og det opfordres hermed at vise det nødvendige hensyn og eventuelt påtale dette, for strandgæsterne. Vejlauget ville undersøge muligheden for skiltning.

Herefter lukkede Hans Jørgen mødet med tak for god ro og orden.

                                                                                                                                                          ”Således opfattet af referent”

!! HUSK !!

Kontingent: 500 kr. bedes indbetalt senest 15. september 2020

Der udsendes IKKE giroopkrævning, men betaling kan ske til konto Danske Bank: 1551 0007956525

Vejlauget har på nuværende tidspunkt (24.august 2020) modtaget hel/delvis indbetaling fra følgende:

Indbetaler Beløb
Gærdestien 4 300,00
Lindevej 11 300,00
Lindevej 13 500,00
Lindevej 3 500,00
Lindevej 7 300,00
Mosevænget 3 300,00
Rønnevej 12 300,00
Rønnevej 7 500,00
Sandstien 2 300,00
Sandstien 4 500,00
Sandstien 6 300,00
Sandstien 8 300,00
Tjørnevænget 2 500,00
Tremandsmarken 12 500,00
Tremandsmarken 20 500,00