Referat 2021

Referat fra generalforsamlingen i Vestervangs Vejlaug
Dato: 14. maj 2021, kl. 12:00, Tremandsmarken 12

Følgende medlemmer af vejlauget var repræsenteret:

Gærdestien 4, Sandager & Moberg Rønnevej 12, Gamst
Lindevej 1, Ejlersen Sandstien 1, Jensen
Lindevej 2, Jensen Sandstien 6, Jensen
Lindevej 3, Jørgensen Sandstien 7, Branner
Lindevej 5, Pedersen Sandstien 8, Sørensen
Lindevej 7, Winther Sandstien 10, Olsen
Lindevej 9, Hyldegaard Pedersen Sandstien 13, Larsen
Lindevej 11, Nielsen Tjørnevænget 1, Lund
Lindevej 15, Karlshøj Tjørnevænget 2, Nielsen
Mosevænget 2, Rastrup & Petersen Tjørnevænget 6, Degn & Tønning
Mosevænget 4, Bygballe & Bødker Tremandsmarken 12, Jensen
Rønnevej 1,Petersen Tremandsmarken 20,Bilenberg
Rønnevej 4, Ilsøe  

1. Velkomst, valg af dirigent og stemmetællere.

Formand Erling Karlshøj åbnede generalforsamlingen og foreslog Hans Jørgen Nielsen som ordstyrer.  Hans Jørgen accepterede og oplyste at grundet Corona, var den korte indkaldelse acceptabel. Valg af stemmetællere ville ske, hvis der skulle opstå behov for afstemning. Samtidig bemærkede han det rekord store fremmøde inden han gav ordet til formanden.

2. Formandens beretning til godkendelse.

Erling indledte sin beretning med at omtale vejene, hvor han takkede for den store velvilje der gennem 2020 havde været udvist i forbindelse med at lappe huller på vejene.

Formanden gav også en uforbeholden undskyldning til medlemmerne for at lade vejene forfalde og lovede at dette ikke vil ske igen.

Vejlauget har i starten af 2021 lavet en aftale med Niels Kæmpe om vedligehold af Tremandsmarken og første del af Lindevej, og arbejdet har allerede båret frugt, da vejene igen er i særdeles brugbar stand. Bestyrelse arbejder på at forlænge denne aftale til en mere permanent ordning.

Erling fortalte også, at forsøget med at bruge kalciumklorid som støvdæmpende foranstaltning ikke havde været en succes, da materialet så ud til at omdanne den knuste asfalt til en tjæreagtig masse til gene for fodtøj og hunde (undskyld Elmer). Der arbejdes nu på at finde et andet produkt.

Omkring kystnære havvindmøller, opfordrede formanden medlemmerne til at støtte foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt”.

Endelig fortalte formanden, at det nu er 8 år siden Chris Jensen forærede vejlauget en hjertestarter og at der i marts 2019 var isat nye batterier og elektroder, samt forsikringen er fornyet frem til 2023. Hjertestarteren er placeret i et udvendigt skab i carporten hos Claus & Annette, Sandstien 3.

Erling sluttede sin beretning med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde, Leif og Gitte for endnu et vellykket arrangement på vejdagen og Lotte & Peter for nyhedsbreve, referater og udsendelser.

Formandens beretning blev herefter godkendt af forsamlingen.

3. Årsregnskab 2020 til godkendelse.

Charlotte fremlagde det udsendte regnskabet for 2020 og gennemgik kort de enkelte udgiftsposter.  

Hun bemærkede 3 indbetalinger manglede ved årets udgang og fortalte, at een var undskyldt grundet ejerskifte og de resterende 2 indbetalinger var kommet i hus i starten af 2021.

Da der ingen bemærkninger eller spørgsmål var til regnskabet, blev det godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent og indbetalingsdato.

Fra bestyrelsens side var der fremsat forslag om at bibeholde nuværende  kontingentstørrelse – altså 500 kr.

Charlotte bemærkede at enkelte indbetalinger for 2021 allerede var begyndt at komme og at der desværre var et par stykker på kun 300 kr.

Kontingentstørrelsen blev vedtaget og seneste indbetalingsdato bestemt til 15. juni 2021.

5. Indkomne forslag

Fra bestyrelsens side var der kommet et forslag omkring ændring i vedtægternes § 6 Bestyrelsen:

I forbindelse med bankernes kamp mod hvidvask, er vejlauget blevet pålagt at dokumentere på et noget højere niveau end tidligere. Dette har medført at vi nu skal have et CVR nummer, samt at bestyrelsesmedlemmerne skal identificere sig ved kopi af Pas, sundheds- og kørekort.

For at imødegå denne lidt besværlige proces, har vi valgt at tilføje, at de eneste tegningsberettigede i bestyrelsen er formand og kasserer, så det kun er dem, der skal legitimere sig fremover – og ikke hele bestyrelsen.

Forslaget blev godkendt af forsamlingen.

6. Valg til bestyrelsen

Formand Erling Karlshøj og bestyrelsesmedlem Leif Jensen var på valg og begge blev enstemmigt genvalgt for en periode på hhv. 4 og 2 år.

Også suppleant Claus Stoltenberg blev genvalgt.

Formanden informerede om, at dette var hans sidste periode som formand for vejlauget og opfordrede til at tænke over fremtidige kandidater.

Forsamlingen accepterede herefter valget.

7. Eventuelt

Under punktet eventuelt, fortalte Peter lidt omkring projektet med fibernet til området. Projektet er nu en realitet, da de 580 krævede tilmeldinger forholdsvis hurtigt blev nået, hvilket afspejler en stor interesse.

Alle der har tilmeldt sig burde på nuværende tidspunkt have fået en ordrebekræftelse, og Fibia meddeler at gravearbejdet er startet op flere steder. Fibia kunne dog ikke præcisere hvor, men vores område burde være oplagt ,da eksisterende fiber slutter omkring Havnemarken.

Lidt afhængig af gravearbejde og tilladelser forventer Fibia, at vi kan være klar omkring efteråret 2021.

 Peter omtalte kort bindingsperioden på 6 måneder, hvorefter der ville være mulighed for skift af leverandør i forbindelse med valg af tv pakke osv.

Mathilde, Rønnevej 4 havde sidste år rejst spørgsmålet, om det ikke var mulig at kombinere generalforsamling og vejdag. Spørgsmålet blev rejst igen af Mogens Ejlersen og bestyrelsen erklærede sig villig til, endnu en gang, at kigge på ideen.

Herefter lukkede Hans Jørgen mødet med tak for god ro og orden.

Således opfattet af referent”

!! HUSK !!

Kontingent: 500 kr. bedes indbetalt senest 15. juni 2021

Der udsendes IKKE giroopkrævning, men betaling kan ske til konto Danske Bank: 1551 0007956525