Referat 2022

Referat fra generalforsamlingen i Vestervangs Vejlaug
Dato: 27. maj 2022, kl. 12:00, Tremandsmarken 12

Følgende medlemmer af vejlauget var repræsenteret:

Lindevej 2, Jensen Rønnevej 12, Gamst
Lindevej 3, Jørgensen Sandstien 3, Stoltenberg
Lindevej 5, Pedersen Sandstien 6, Jensen
Lindevej 11, Nielsen Sandstien 7, Branner
Lindevej 15, Karlshøj Sandstien 8, Sørensen
Mosevænget 2, Rastrup & Petersen Sandstien 10, Olsen
Mosevænget 4, Bygballe & Bødker Tjørnevænget 1, Lund
Mosevænget 6, Jørgensen Tjørnevænget 2, Nielsen
Rønnevej 5, Perregaard Tremandsmarken 5, Boerup
Rønnevej 6, Øhrstrøm Tremandsmarken 12, Jensen
  Tremandsmarken 20,Bilenberg

1. Velkomst, valg af dirigent og stemmetællere.

Formand Erling Karlshøj åbnede generalforsamlingen og foreslog Hans Jørgen Nielsen som ordstyrer. Hans Jørgen accepterede. Valg af stemmetællere ville ske, hvis der skulle opstå behov for afstemning.

2. Formandens beretning til godkendelse.

Igen i år indledte Erling sin beretning med en status på vejene. Han mente at den aftale vi indgik sidste år med Niels Kæmpe, allerede havde givet gode resultater. Aftalen er 3 årig og løber altså til og med 2023. Løsningen med de små løse sten som belægning havde også gjort, at Kalcium som støvdæmpende materiale nu kunne fravælges.

Formanden udtrykte også sine bekymringer i sagen om kystnære vindmøller, da han mente at den øgede fokus på den grønne omstilling kunne betyde at kampen med at få flyttet møllerne længere ud på havet var mindre realistisk end tidligere.

Erling fortalte at projektet omkring fibernet til området nu stort set var afsluttet. Han var godt klar over at der var enkelte hængepartier tilbage, men mente at det nok skulle falde på plads inden for den nærmeste fremtid. Han var også klar over, at det ikke var alle, der havde fået den bedste oplevelse i forbindelse med tekniker besøgene.

Formanden afsluttede sin beretning med at meddele at det i år var hans sidste beretning, da han – af private årsager – havde valgt at udtræde af bestyrelsen i sin valgperiode.

Beretningen blev godkendt af de fremmødte, som også kvitterede med klapsalve.

3. Årsregnskab 2021 til godkendelse.

Charlotte fremlagde det udsendte regnskabet for 2021 og gennemgik kort de enkelte udgiftsposter.

Hun bemærkede at den indgåede aftale med Niels Kæmpe omkring vedligeholdelse af vejene, på længere sigt kunne udhule vejlaugets egenkapital, men at der for nuværende ikke var problemer.

Da der ingen bemærkninger eller spørgsmål var til regnskabet, blev det godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent og indbetalingsdato.

Fra bestyrelsens side blev der fremsat forslag om at bibeholde nuværende kontingentstørrelse – altså 500 kr.

Charlotte bemærkede, at enkelte indbetalinger for 2022 allerede var begyndt at komme, og at der desværre stadig var et par stykker på kun 300 kr., hvorfor hun opfordrede til at få checket og eventuelt opdateret sin betalingsservice.

Kontingentstørrelsen blev vedtaget og seneste indbetalingsdato bestemt til 15. juni 2022.

5. Indkomne forslag

Da der ingen forslag var indkommet blev punktet hurtigt lukket.

6. Valg til bestyrelsen

Set i lyset af Erlings udtrædelse af bestyrelsen, blev årets valg lidt anderledes end tidligere år. Det blev foreslået at Hans Jørgen Nielsen – i kraft af sin post som næstformand – kunne varetage formandsposten i den resterende valgperiode (3 år).

Claus Stoltenberg indvilligede i at overtage posten som næstformand og Chris Jensen modtog genvalg som bestyrelsesmedlem og Ulrik Branner blev valgt som ny suppleant.

Forsamlingen accepterede herefter valget.

7. Eventuelt

Flere har bemærket at der på stranden ligger flere både, der ser ud til at have ligget der længe og ikke ser ud til at være i brug. I stedet for blot at fjerne disse opfordres det hermed eventuelle ejere at sørge for at de fjernes eller påsættes tydelig mærkning, eller som minimum meddeler bestyrelsen om ejerforhold.

Ligeledes på stranden opfordres medlemmerne til at hjælpe til med at få tømt det skraldestativ der står på strandengen. Bestyrelsen vil sørge for at der findes en rulle poser ved stativet.

Charlotte benyttede punktet eventuelt til at varsle at hun ikke genopstiller som kasserer næste år, hvorfor hun opfordrede medlemmerne til at melde sig. Samtidig mente hun, at det måske også var tid til at få tilført lidt ”nyt blod” til bestyrelsen.

Som slut på punktet overrakte bestyrelsen den afgående formand Erling en lille erkendelighed og takkede for et godt samarbejde.

Herefter lukkede Hans Jørgen mødet med tak for god ro og orden.

Således opfattet af referent”

!! HUSK !!

Kontingent: 500 kr. bedes indbetalt senest 15. juni 2022

Der udsendes IKKE giroopkrævning, men betaling kan ske til konto Danske Bank: 1551 0007956525