Referat 2023

Referat fra generalforsamlingen i Vestervangs Vejlaug
Dato: 19. maj 2023, kl. 12:00, Tremandsmarken Stranden

Følgende medlemmer af vejlauget var repræsenteret:

Lindevej 1, Ejlersen Rønnevej 6, Øhrstrøm
Lindevej 2, Jensen Rønnevej 10, Øhrstrøm & Schmitz
Lindevej 3, Jørgensen Rønnevej 12, Gamst
Lindevej 5, Pedersen Sandstien 1, Jensen
Lindevej 7, Winther Sandstien 3, Stoltenberg
Lindevej 11, Nielsen Sandstien 6, Jensen
Lindevej 15, Karlshøj Sandstien 7, Branner
Mosevænget 4, Bygballe & Bødker Sandstien 8, Sørensen
Mosevænget 6, Jørgensen Sandstien 10, Olsen
Mosevænget 9, Hansen Sandstien 13, Larsen
Rønnevej 3, Albinussen Tjørnevænget 1, Lund
Rønnevej 4, Ilsøe Tjørnevænget 2, Nielsen
Rønnevej 5, Perregaard Tremandsmarken 5, Boerup
  Tremandsmarken 20, Bilenberg

1. Velkomst, valg af dirigent og stemmetællere.

Formand Hans Jørgen Nielsen åbnede generalforsamlingen og foreslog Erling Karlshøj som ordstyrer. Erling accepterede. Valg af stemmetællere ville ske, hvis der skulle opstå behov for afstemning.

2. Formandens beretning til godkendelse.

Hans Jørgen indledte sin beretning med at fortælle lidt om den vedligeholdelsesaftale vi har indgået med Enghavens Entreprenør også kendt som Kæmpe. Det er en treårig aftale med udløb ultimo 2024. Aftalen omfatter alle veje i vores vejlaug og altså ikke kun Tremandsmarken og Lindevej.

Bestyrelsen har – på baggrund af tilbagemeldinger fra Jer – bedt ham om at være opmærksom på især: Sandstien, Gærdestien og Lindevej 7-15. På Mosevænget har vi p.t. en udfordring med vand fra den nye udstykning, men den gør vi ikke noget ved i øjeblikket, da vi afventer afklaring mellem kommunen og ejeren af den nye udstykning.

I øvrigt er det aftalt med entreprenøren, at ønsker om vedligehold skal ske gennem formanden – så venligst bemærk det.

Bedre veje betyder desværre også højere hastighed, så formanden opfordrede alle på at være opmærksomme og også nævne det for eventuelle gæster m.v. Støv er desværre også en uheldig følge af ovenstående, og er til stor gene for de medlemmer der bor direkte ud til de større veje – så vis hensyn og overhold de 20 Km/t.

Vejlauget har haft en mindre udgift omkring vejskilte, da vedligeholdelsespligten åbenbart er flyttet fra kommunen og til os selv.

Som opfølgning på punktet eventuelt fra sidste år sagde Hans Jørgen at der stadig ligger ”ejer løse” både på fællesarealet og opfordrede til at markere ejer med skilt eller lignende.

Hans Jørgen fortalte at vores bestyrelsespost i Vandløbslauget Holmen overtages af ham efter Erling. Han havde også deltaget i en besigtigelse sammen med bestyrelsen og repræsentanter fra Kalundborg kommune med henblik på at få sat en oprensning/vedligeholdelse af vandløbet i gang.

Der foreligger også et projekt omkring pumpestation ved udløbet omkring Svallerup Strand, og forhåbentlig kan vi se frem til en afklaring efter sommeren 2023, men det er en bekostelig affære så vi følger sagen tæt.

Omkring de kystnære havvindmøller var der ikke meget nyt, men der vil formentlig komme en offentlig høring i løbet af året. Formanden opfordrede til at støtte foreningen jammerlandbugt.dk der gør et stort arbejde.

Endelig afsluttede Hans Jørgen sin beretning med at opfordre til at klippe træer og buske ud mod vejene så skraldebiler og andre større køretøjer kunne komme til.

Formandens beretning blev herefter godkendt af forsamlingen.

3. Årsregnskab 2021 til godkendelse.

Charlotte fremlagde det udsendte regnskab for 2022 og gennemgik kort de enkelte udgiftsposter. Igen i år bemærkede hun, at den indgåede aftale med Niels Kæmpe omkring vedligeholdelse af vejene, på længere sigt kunne udhule vejlaugets egenkapital, men at der lige nu ikke var problemer.

Da der ingen bemærkninger eller spørgsmål var til regnskabet, blev det godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent og indbetalingsdato.

Med henvisning til Charlottes bemærkninger omkring vedligeholdelsesaftale og fremtidig økonomi, havde bestyrelsen valgt at fremsætte forslag om en kontingentforhøjelse fra nuværende 500 til 600 kroner

Kontingentstørrelsen blev vedtaget og seneste indbetalingsdato bestemt til 15. juni 2022.

5. Indkomne forslag

Da der ingen forslag var indkommet blev punktet hurtigt lukket.

6. Valg til bestyrelsen

Charlotte havde tidligere udtrykt ønske om at stoppe som kasserer, og efter lidt debat tilbød Peter Schmitz, Rønnevej 6 sin hjælp til posten.

Leif Jensen havde ligeledes udtrykt ønske om at udtræde af bestyrelsen, og Mathilde Ilsøe, Rønnevej 4 blev overtalt til at prøve kræfter med en bestyrelsespost og endelig blev Henrik Albinussen, Rønnevej 3 valgt som ny suppleant.

Forsamlingen accepterede herefter valget.

7. Eventuelt

Under punktet eventuelt udtrykte flere deres utilfredshed med det selvbestaltede vejbump som Leif havde etableret ud for Tremandsmarken 12. Ikke kun er det til stor gene for ryghvirvler og undervogn, men også ulovligt.

På trods af at der ikke kunne foretages afstemning omkring dette, indvilligede bestyrelsen i at tage kontakt til Leif samt at undersøge alternative muligheder for hastighedsdæmpende foranstaltning, da hovedparten af de fremødte var enige om at noget måtte gøres.

Hans Jørgen afsluttede mødet med at overrække en erkendelighed til den afgående kasserer, og ligeledes – in absentia – til Leif Jensen.

Således opfattet af referent”

!! HUSK !!

Kontingent: 600 kr. bedes indbetalt senest 15. juni 2023

Der udsendes IKKE giroopkrævning, men betaling kan ske til konto Danske Bank: 1551 0007956525