Nyhedsbrev 2020 juni

Året indtil nu …

Som følge af den altoverskyggende Corona krise, har vejlauget også set sig nødsaget til at skubbe en del af de aktiviteter, som var planlagt i første halvdel af 2020, hvorfor dette ekstra nyhedsbrev.

Vi er nu nået så langt, at vi vover et forsøg på, at få afholdt både generalforsamling og vejdag inden for den nærmeste fremtid.

Samtidig håber vi at samtlige medlemmer er kommet godt igennem krisen.

Planer for 2020

Vejdagen bliver lørdag den 15. august 2020 med start kl. 10:00 i krydset Tremandsmarken / Lindevej – dog afbrudt af generalforsamling og frokost mellem kl 12:00 og 14:00

Normalt ville planerne for vejdagen være fastlagt på den forudgående generalforsamling, men det har i sagens natur ikke været mulig, hvorfor vi falder tilbage på de aktiviteter, der efterhånden er blevet tradition på vejdagene; Strandhold til oprydning på stranden, brøndhold til oprensning af brønde og ad-hoc reparationer af vejene.

Der er dog allerede nu igangsat aktiviteter så som:

Der er indhentet tilbud fra Niels Kæmpe om, at grave af brinken fra Vestervang til sommerhus områdets start på nordlige side.

Der indhentes tilbud fra Niels Kæmpe ved udlæg af Caliumklorid på Tremandsmarken 50m før sommerhusområdets start og ned til krydset ved Lindevej.

Mødeindkaldelse 2020

Lørdag den 15. august 2020 kl. 12:00
Hos Leif & Gitte
Tremandsmarken 12, 4400 Kalundborg

Dagsorden til mødet:

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Formandens beretning til godkendelse
  • Årsregnskab 2019 til godkendelse
  • Fastsættelse af kontingent og indbetalingsdato
  • Indkommende forslag
  • Valg til bestyrelsen (på valg er næstformand og et bestyrelsesmedlem)
  • Eventuelt

I forbindelse med mødet bydes der på den sædvanelige menu bestående af pølser, brød og tilbehør samt kaffe/the som vil blive betalt af vejlaugets kasse.

Hvis der er nogen der kunne tænke sig, at bidrage med en skål kartoffelsalat og/eller kage, må I meget gerne give besked til Lotte på 52391318 eller pr mail .

Alle er velkomne til at komme med forslag til dagsordenen. Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 8. august 2020.

På nuværende tidspunkt er der allerede indkommet forslag omkring:

  • Kontingentforhøjelse til 500.-
  • Koordineret indsats til ansøgning til Energistyrelsens udsendte skriv omkring puljemidler til etablering af fibernet i sommerhusområdet.

Vi ønsker hermed alle en rigtigt god sommer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vestervangs Vejlaug