Om os

VesterVangs Vejlaug er en forening, som har hjemsted i sommerhusområdet ved Bjerge Strand, lidt syd for Kalundborg. Foreningen blev dannet i år 2000, da et større antal sommerhusejere mente, at det var på tide med en større koordineret indsats på at få bragt områdets veje i en brugbar stand.

Vestervang Vejlaug er med sine ca. 58 medlemmer en meget engageret og velfungerende forening med både bestyrelse og vedtægter – et levende bevis på, hvor langt lidt initiativ kan føre.

Hvad er et vejlaug?

Et vejlaug er en sammenslutning af grundejere, der som regel frivilligt er gået sammen om at vedligeholde en privat fællesvej. Desuden kan vejlauget repræsentere grundejernes fælles interesser i forhold til kommunen i relation til vedligeholdelse af vejen, ændringer i lokalplanen osv. Det kan f.eks. være, hvis kommunen beslutter, at vedligeholdelsen af vejen skal mere omfattende end hidtil, og grundejerne ikke er enige.

Hvordan fungerer et vejlaug?

Et vejlaug styres af en bestyrelse, der vælges af medlemmerne for en periode på et eller to år. Formanden i et vejlaug kaldes ofte oldermand.

Der findes ikke generelle retningslinjer eller lovgrundlag for vejlaug i Danmark, men de skal overholde den almindelige foreningsret. Det betyder bl.a., at der skal være et sæt vedtægter, og at der skal afholdes årlige generalforsamlinger.

Der er derfor tale om en slags aftalefrihed, som kommer til udtryk i den foreningsretlige grundregel, at det er vedtægterne, der afgør, hvad der gælder i den pågældende forening.

En forening oprettes, ved at nogle mennesker på en stiftende generalforsamling beslutter, hvad der skal gælde for den pågældende forening. Den stiftende generalforsamling vedtager med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, hvordan spillereglerne i foreningen skal være. Alle andre, som senere melder sig ind i foreningen, skal på forhånd gøre sig bekendt med vedtægterne. Når man melder sig ind, accepterer man derfor de gældende vedtægter.

Ønsker medlemmerne senere at ændre vedtægterne, skal det ske efter de regler for vedtægtsændringer, som foreningen har vedtaget.

Skal du som grundejer være medlem af et vejlaug?

Der er generelt ingen medlemspligt af vejlaug. Det betyder, at det er op til dig, om du vil være medlem af vejlauget eller ej.

Hvad koster det at være medlem af et vejlaug?

Der er ikke nogen fast pris på, hvad medlemskab af et vejlaug koster. Kontingentet kan variere meget, alt efter vejlaugets størrelse og aktiviteter.

Hvis eventuelle indmeldelsesgebyrer og kontingenter ikke kan dække de udgifter, vejlauget har til vedligeholdelse og drift af vejen, vil grundejerne i fællesskab skulle dække det resterende beløb. Det kan enten blive fordelt med lige store dele til samtlige medlemmer eller ud fra ejendommens facadelængde mod vejen, grundens størrelse og ejendommens vurdering.

Det er en god idé at undersøge, hvilke planer vejlauget har, og hvordan fordelingen af udgifterne er, inden du melder dig ind. Det vil stå i vejlaugets vedtægter og referater af generalforsamlinger.

Hvilke forpligtelser har et vejlaug?

Et vejlaug har de forpligtelser, som den stiftende generalforsamling har fastsat. Det vil typisk være driften og vedligeholdelse af vejen, snerydning m.v. vejlauget er også repræsentant over for bl.a. offentlige myndigheder, og den arbejder for medlemmernes fælles interesser.

Hvilken bemyndigelse har et vejlaug?

Hvis du er medlem af et vejlaug, skal du følge foreningens vedtægter samt de lovlige beslutninger, der bliver truffet på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.

Hvis en grundejer ikke følger vejlaugets vedtægter eller beslutninger, kan vejlauget gennemføre en civil retssag mod grundejeren. Det gælder også den anden vej, således at grundejere kan føre en civil retssag mod vejlauget, hvis de ikke mener, at vejlauget har fulgt de gældende vedtægter og lovgivning i øvrigt.

Er du ikke medlem af vejlauget, har vejlauget ingen bemyndigelse i forhold til dig og din ejendom.