Formandens beretning 2013

Velkomst

Velkommen til den årlige generalforsamling i Vestervang Vejlaug. Det er det 14. møde i rækken siden stiftelsen af vejlauget i 1999.

Mødeindkaldelsen er udsendt i januar i Nyhedsbrevet sammen med dagsordenen for mødet. Første punkt på dagsordenen er: Valg af ordstyrer.

Forslag: Erling Karlshøj

Beretning

Ifølge vedtægternes § 1 er det vejlaugets formål at vedligeholde vejene m.m..

Jeg har øjet min beretning fra sidste år igennem og har konstateret, at dette ”m.m.” fyldte meget mere end selve ”Vejenes tilstand”.

Overskrifterne var dengang:

  • Vejene
  • Snerydning
  • Vandløb
  • Udstykningssagen
  • Stranden
  • Vejlauget

I sammenligning hermed har 2012 været et mere roligt år, og jeg kan trøste jer med, at min beretning – på  bestyrelsens vegne – er noget kortere i år.

Vejene

Som det fremgår af Nyhedsbrevet, fandt vi i 2012 en god metode til lapning af hullerne: Først emulsion, så asfalt, der bliver stampet godt sammen. Men traditionen tro voksede der nye huller frem hen over sommeren, og de, der var, blev større. Hertil kom, at Jens Vagn ikke kunne levere genbrugsasfalt til den lokale lapning af huller i efteråret.

Men i begyndelsen af marts i år tog Ejgil, Bernth og Erling skovlen i egen hånd og fyldte et par trailerfulde asfalt i de værste huller. Arbejdet vil i år blive fulgt op på Vejdagen med fokus på Tremandsmarken. Vi håber på godt vejr og et stort fremmøde til hyggeligt samvær.

Snerydning

Kalundborg Kommune har haft spørgsmålet om pligt til vintervedligeholdelse af veje til høring, og de har udarbejdet et notat med både uddrag og sammendrag af de mange indsigelser. 700 i alt!

Grundprincippet i lov om private fællesveje er, at det er grundejernes ansvar at holde de private fællesveje i en god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang.

Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet pålægge grundejere af de private fællesveje pligt til vintervedligeholdelse. Dermed har kommunen en mulighed men ikke en pligt.

Men med hensyn til sommerhusområderne er meldingen mere klar:

De private fællesveje og stier i sommerhusområder er typisk af hensyn til grundejerne selv og ikke af hensyn til den almene færdsel. Områderne er typisk lukkede og beliggende ved kysten. Og hvis der er gennemgående veje, er de som regel kommuneveje.

Og som det hedder sig så smukt: De, som har valgt at bosætte sig i et sommerhusområde hele året, må forvente at have bosat sig i et område med lavere service bl.a. i forhold til vejvedligeholdelsen i vinterhalvåret.

Med hensyn til nødopkald henholder kommunen sig til den nuværende ordning. Man skal kontakte kommunens vintervagt, der vil sørge for at der bliver ryddet adgang til ejendommen – sådan som det også gælder i dag. Der har efter kommunens opfattelse kun været tale om maksimalt 5-10 henvendelser af denne type.

Der er med andre ord intet nyt i sagen. ”Alt er ved det gamle” (Maude)

Vandløb

Der blev grødeskåret sidste år og ordnet dræn efter aftale. Ellers er der intet nyt i sagen.

Udstykningssagen

Intet nyt i sagen.

Stranden

Forslaget om kystsikring blev på mødet sidste år afvist, som værende en sag uden for vejlaugets rækkevidde. Det bør i givet fald være en sag for hele kysten med inddragelse af Kommunen og Kystsikringsdirektoratet.

Vejlauget

Intet nyt om samarbejdet med de andre grundejerforeninger på Bjerge Nordstrand. Det foregår fortsat bedst med ”en snak hen over hækken”.

Med eller uden øl.

Men på et punkt er der sket noget godt. Peter Bødker har skabt en fantastisk hjemmeside til os med nyheder, medlemsliste og kort over området, hvor man med et enkelt klik kan se hvem, der bor hvor. Stor tak til Peter.

Det er ingen hemmelighed, at vores ellers så fredelige område har været hjemsøgt af tyveknægte. Der er ikke meget at stille op over for det uvæsen, men der skal lyde en tak til de fastboende medlemmer for at holde et vågent øje i området. Blot vi husker, at der er tale om en gestus og ikke en pligt.

De fleste sager er således løst eller på Stand-by. Men et nyt er dukket op – i horisonten – bogstaveligt talt:

Havmøller – eller ej?

Kalundborg Kommune modtog i juni 2012 et brev fra Energistyrelsen om egnede kystnære områder til havmøller. Der var udpeget 16 områder i landet heriblandt Sejerø Bugt og vores egen Jammerland Bugt. De indgår som bekendt begge i Kalundborg Kommunes 160 km lange kyststrækning.

Og hvad er nu det? Skal vi sidde nede på bænken og se solen gå ned i en skov af vindmøller i stedet for i horisonten?

Kommunen har i et høringssvar til Energistyrelsen givet udtryk for, at den generelt har som mål at fremme produktionen og forbruget af vedvarende energi. Men på den anden side lægger den også vægt på at værne om kystlandskabet og det kystnære landskab med væsentlige natur- og kulturhistoriske kvaliteter.

Som udgangspunkt mener kommunen derfor, at vindmøllerne bør placeres længst muligt fra land og i et mønster, der påvirker opfattelsen af kysten mindst muligt.

Sidst på året indløb så nyheden om, at Energistyrelsen havde valgt Sejerøbugten. Og så skulle det spøgelse være manet i jorden.

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år!