Referat 2000

Referat fra møde vedr. stiftelse af vejlaug
Dato: 26.februar 2000, kl. 14:00 i Gørlev hallen
Følgende lodsejere var repræsenteret:

Gærdestien 2, v/Kaj Anton Lyngse Sandstien 1,v/Kurt F Jensen
Gærdestien 8, v/Sara Nissen Sandstien 2, v/Bent Hansen
Mosevænget 2, v/Ebba C Andersen Sandstien 3, v/Bernt Olsen (fuldmagt)
Mosevænget 4, v/Peter Bødker Sandstien 6, v/Chris Jensen
Mosevænget 5, v/Bent S Hansen Sandstien 9, v/Orla Janum
Mosevænget 9, v/Eigil R Hansen Tjørnevænget 1, v/Hanne S Jensen
Mosevænget 10, v/Gert Jørgensen Tjørnevænget 2, v/Hans Jørgen Nielsen
Rønnevej 4, v/J C Harry Petersen Lindevej 2, v/Frode E Jensen
Rønnevej 9, v/Tove E Preisler Lindevej 5, v/Karl V Poulsen (fuldmagt)
Rønnevej 12,v/Henning Gamst Lindevej 6, v/Jane I H Valkær
Tremandsmarken 18, v/Bente Nissen Lindevej 11, v/Pia S Nielsen
Tremandsmarken 20, v/Peter Bilenberg Lindevej 15, v/Erling V Karlshøj

Fra Gørlev kommune deltog:

  • Bent Jepsen, formand for teknisk udvalg og Anne-Marie Pedersen, teknisk assistent

0. Velkomst

Charlotte Bygballe (Mosevænget 4) bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Herefter blev forsamlingen spurgt om der var en generel tilslutning for dannelse af et vejlaug, efter de overordnede retningslinier, som beskrevet i det udsendte materiale.

Et stort flertal af forsamlingen (2 undlod at markere) tilsluttede sig ideen om dannelse af et vejlaug.

Peter Bødker (Mosevænget 4) underrettede forsamlingen om, at der var udsendt mødeindkaldelse til 54 lodsejere. Af disse havde 37 svaret, 17 havde man ikke hørt fra. Af de 37 svar kunne 22 deltage på mødet. De resterende 15 var overvejende positive for dannelse af et vejlaug, enten ved fuldmagt eller mundtligt tilsagn.

Forslag til vedtægter blev omdelt til forsamlingen til gennemlæsning.

1. Valg af formand, suppleant samt kasserer.

Eigil Hansen (Mosevænget 9) opfordrede til at udpegede Peter Bødker til ordstyrer og Charlotte Bygballe til referent. Forsamlingen, Peter og Charlotte accepterede.

Yderligere opfordrede Eigil Hansen til at vælge 3 repræsentanter til vejlauget. Forsamlingen pegede – uden protester – på Eigil Hansen, Gert Jørgensen (Mosevænget 10) og Charlotte Bygballe. Alle tre accepterede, dog afgøres indbyrdes ansvarsområde senere.

På et senere tidspunkt ønskede forsamlingen at udvide bestyrelsen med 2 medlemmer, her blev foreslået Jens Vagn Jensen (Tjørnevænget 1) og Erling V Karlshøj (Lindevej 15), begge accepterede.

Efterfølgende ønskede Jens Vagn Jensen dog at erstatte kandidatur til teknisk konsulent for bestyrelsen.

2. Overfladevandet fra Rud jensen’s mark

Efter forsamlingens accept på Flemming Valkær’s (Lindevej 6) opfordring til at ændre dagsordenens rækkefølge, blev debatten ledt hen på problematikken omkring vandafledning.

Argumentationen var, at så længe der var et vandafledningsproblem, var det omsonst at diskutere vedligeholdelse af veje.

Efter en heftig debat, hvorunder det blev afsløret at der findes to forskellige opgørelser af dræningsveje, blev det besluttet, at bestyrelsen og Gørlev kommune snarest skal finde ud af hvilken af de to dræningsoversigter, der er den gældende, da det er af afgørende betydning for en eventuel reetablering af drænstrukturen i lokalområdet.

Gørlev kommune opfordrede endnu en gang, som efter skrivelse primo 1999, at lodsejerne selv – ifølge vandloven – tilser dræn under deres grunde.

Yderligere ses det som en af vejlaugets vigtigste opgaver, at foranledige et syn omkring ”søen” – vandansamlingen på marken overfor Tremandsmarken 10 og 12, da dette ses som kilden til problemerne.

Endelig blev det påpeget overfor Gørlev kommune, at en revurdering at hele afvandingssystemet omkring ”holmen” nok var på sin plads, da flere lodsejere ikke følte at kommunen ikke havde levet op til sit ansvar på dette område.

Forsamlingen tilsluttede sig Flemming Valkær’s forslag om at bestyrelsen, sammen med Gørlev kommune klarlægger vandafledningssystemet og sikrer at de enkelte lodsejere opfylder forpligtelser til bortledning af vand i.h.t. lovgivningen.

Konklusionen på dette punkt blev, at Eigil Hansen tager kontakt til Steen Mundt Hansen,  Gørlev kommune samt gårdejer Rud Jensen, Tremandsmarken 1 for at få en løsning i stand.

3. Reparation af Tremandsmarken og Lindevej m.v.

I forbindelse med diskussionen om reparation og vedligehold af vejene, blev der rejst spørgsmål om kontingentets størrelse på kr. 400.

A Nissen (Tremandsmarken 18) påpegede at dette beløb langt fra kunne dække reetableringen af vejene, men at beløbet nærmere burde være kr. 1.000.

Gørlev kommune har bemyndigelse til at bringe vejene i stand og derefter fordele omkostningerne ved dette, til den enkelte lodsejer, men har indtil nu valgt ikke at gøre brug af denne mulighed.

Der var udbredt enighed om at vejlauget kunne gøre dette billigere ved bl.a. at lave et par arbejdsweek-ender, hvor vi selv kunne udbedre vejene.

Jens Vang Jensen indvilligede i at optræde som teknisk vejleder for så vidt angår priser og materialer.

H Gamst (Rønnevej 12) foreslog, at Gørlev kommune sætter Tremandsmarken i stand, og at lodsejerne efterfølgende vedligeholder denne. Dette med begrundelse i, at det manglende træk i åen – som er kommunens ansvar – er skyld i at vandet ikke bliver ledt væk, og derfor ødelægger vejene.

Yderligere bemærkede Henning Gamst, at vejbredden på en del af Tremandsmarken er mindre end opgjort ved udstykningen af området.

Konklusionen på dette punkt blev, at bestyrelsen indleder en dialog med Gørlev kommune som skal afklare ansvarsfordeling omkring vedligeholdelsen. Eigil Hansen tager kontakt til Gørlev kommune uge 8 eller 9 år 2000.

Såfremt drænproblematikken er afklaret og løst, vil første ”arbejds Weekend” finde sted i påsken 2000.

4. Forslag til vedtægter for vejlauget

Forslag til vedtægter godkendt af forsamlingen, med mindre rettelser. Nye gældende vedtægter udsendes sammen med referat for mødet.