Referat 2002

Referat fra møde i Vestervang vejlaug
Dato: 2.marts 2002, kl. 14:00 i Gørlev hallen
Følgende medlemmer af vejlauget var repræsenteret:

Lindevej 5, v/Karl Villiam Poulsen Rønnevej 9, v/Tove Elisabeth Preisler
Lindevej 7, v/ Jacob Winther Sandstien 2, v/Bent Hansen
Lindevej 15, Erling & Marianne Karlshøj Tjørnevænget 1, v/Arne og Ida Lund
Mosevænget 2, John & Ebba Andersen Tjørnevænget 2, v/Hans Jørgen Nielsen
Mosevænget 4, P. Bødker & Charlotte Bygballe Tjørnevænget 4, v/Merete Steffensen
Mosevænget 5, v/Bent S Hansen Tremandsmarken 10, v/Birgitte Hess Ivarsson
Mosevænget 9, v/Eigil R Hansen Tremandsmarken 12 v/Gitte Kjærup Jensen

0. Velkomst, valg af ordstyrer og referent.

Formand Eigil Hansen bød velkommen og foreslog derefter Erling Karlshøj til ordstyrer og Peter Bødker til referent. Forsamlingen, Erling og Peter accepterede.

1. Formandens beretning.

Formanden startede sin beretning med at takke for opbakningen, samt det store fremmøde på vejdagen 2001. Han understregede at han, på trods af Vejlaugets trængte økonomi, mente at vi havde fået rigtigt meget for pengene.

Vedrørende miljøet forklarede han at bestyrelsen ikke var nået helt så langt, som det var ønsket, men henviste til punkt 3 på dagsordenen vedrørende forureningssagen. Ligeledes redegjorde han for materialevalget til de forskellige dele af Tremandsmarken, samt stikveje, med fokus på fordelene ved knust asfalt kontra genbrugs-stabil.

Formanden beklagede samtidig, at kvaliteten af det materiale, som var lagt på Gærdestien ikke levede op til medlemmernes forventning, men understregede at den genbrugsstabil der var brugt, var af samme type, som det materiale, der var benyttet på resten af Tremandsmarken. I et forsøg på at lindre ”skaderne” på Gærdestien, vil der dog i 2002 blive lagt et lag finere materiale på vejen.

Han opfordrede efterfølgende til, at medlemmer som ønskede reparation af vejarealer udenfor den planlagte vedligeholdelse, selv kontakter entreprenør. Vejlauget vil naturligvis stadig stå til rådighed både vedrørende rådgivning og – om muligt – med ”rå muskelkraft”, hvis dette skulle vise sig nødvendigt.

I forbindelse med dræn og vandafledning oplyste formanden at kommunen var blevet kontaktet, specielt vedrørende problemet med at komme af med vandet. Fra kommunens side havde svaret været, at problemet ikke var specifikt for vores område, men omfattede hele sommerhusområdet. Pumpestationen ved Svallerup Strand fungerede som den skulle, men var måske underdimensioneret situationen taget i betragtning. Et overslag på en udbygning af pumpestationen ville løbe op i 675.000 kr, – en investering som nok er svær at få en fuld opbakning til, da det i bund og grund er et fåtal i hele området, der er væsentligt berørt.

Set i lyset af dette, understregede formanden vigtigheden i at drænene fungerede, og opfordrede de enkelte lodsejere til at checke deres dræn, specielt eventuelle ”hvilende/blændede” dræn.

2. Regnskabet for 2001.

Kassereren, Charlotte fremlagde regnskabet for 2001 og startede med at udtrykke sin tilfredshed med at alle – for tredie år i træk – havde indbetalt deres kontingent. 

Da der ikke fra forsamlingen var bemærkninger, påpegede Charlotte selv at forhøjelsen på administrationsomkostninger skyldtes den ekstra udsendelse vedrørende flytningen af vejdagen.

Charlotte bemærkede samtidig at økonomien igen i år, var kørt så stramt, at hun med en kassebeholdning på ”3 frimærker a´ 4 kr., måtte tage udlæg i egen lomme, for i det hele taget at kunne udsende nyhedsbrev og mødeindkaldelse.

Forsamlingen godkendte herefter regnskabet.

3. Forureningssagen

Erling Karlshøj fremlagde status på sagen vedrørende forurening i området.

Erling underrettede at de tre prøver foretaget af Rovesta i vores område, nu var blevet behandlet af Gørlev kommune. Svaret fra Gørlev kommune og kommunens samarbejdspartner Rovesta blev fremlagt. På baggrund af svaret fra Rovesta har kommunen meddelt at den betragter sagen som afsluttet.

Erling følte at svaret fra kommunen samt Rovesta’s modstridende konklusion (i forhold til tidligere udsendte) gjorde, at han var gået i stå. Han opfordrede andre fra forsamlingen til at overtage, såfremt man stadig var interesseret i at forfølge denne sag. De tilstedeværende opfordrede Erling til at fortsætte og Merete Steffensen (Tjørnevænget 4) tilbød i kraft af sin uddannelse som miljøingeniør, sin hjælp.

4. Afstemning om kontingentforhøjelse

Forslaget om kontingentforhøjelse blev præsenteret af formanden, som argumenterede for en forhøjelse på 100 kr, så det samlede kontingent pr. matrikel bliver på 500 kr. Et af argumenterne var at kunne opbygge en mindre pulje i størrelsesordnen 2 – 3.000 kr. til akutte småreparationer af Tremandsmarken sidst på året.

Alle i forsamlingen stemte for forslaget, som hermed træder i kraft.

5. Planer for 2002

Formandens planer for år 2002 er en fortsættelse af reparationen af Tremandsmarken fra 2001. Stykket fra sidste år, hvor der var blevet lagt knust asfalt på, vil få en supplerende vedligeholdelse. Herefter er målet at nå ned omkring gården Vestervang – også med knust asfalt.

Lige omkring Vestervang er det planen at forøge vejbredden til dets oprindelige mål, nemlig 3,77 m. Resten af Tremandsmarken udbedres med stabil.

Fra Tremandsmarken 1 til sommerhusområdets start forsøger vi at få en profil på vejen, så evt. overfladevand kan løbe af, nord for Tremandsmarken og ud på marken. For at hjælpe dette på vej kan det blive nødvendigt at rette af brinken.

Efter sommerhusområdets start skal der – både af hensyn til den oprindelige vejbredde og –profil tages af brinken på vejens sydlige side.

Modsat tidligere år, ser det ud til at der denne gang er behov for fysisk arbejdskraft med afretning af brinker, hvorfor formanden opfordrer til at deltage på vejdagen, som i år er fastsat til fredag den 10. maj med start klokken 10:00.

6. Valg til bestyrelsen

Da ingen ønskede at opstille fortsætter bestyrelsen i dens nuværende form.

7. Indkommende forslag

Intet.

8. Eventuelt

Regler vedrørende skiltning (fartbegrænsning) undersøges hos Gørlev kommune.


OVERSKRIFTER !

Kontingent 2002 :       500 kr indbetales senest 25.04.2002

Vejdag 2002 :              10.05.2002 klokken 10:00

Information :               http://home13.inet.tele.dk

Kontakt :                      rex.shipping@mail.tele.dk

Andet :                         Kontakt formand på 5959 7029