Referat 2004

Referat fra møde i Vestervang vejlaug
Dato: 6.marts 2004, kl. 14:00 i Gørlev hallen
Følgende medlemmer af vejlauget var repræsenteret:

Gærdestien 0, Niels Adler-Nissen Rønnevej 6, Britt & Morten M Rasmussen
Gærdestien 6, Niels Adler-Nissen Sandstien 2, Bent Hansen
Lindevej 6, v/Jane Valkær Sandstien 3, Bernt Olsen
Lindevej 11, v/Pia Steen Nielsen Tjørnevænget 1, Arne Lund
Lindevej 15, Erling & Marianne Karlshøj Tjørnevænget 2, Hans Jørgen Nielsen
Mosevænget 2, John & Ebba Andersen Tremandsmarken 10, v/Birgitte Hess Ivarsson
Mosevænget 4, P. Bødker & Charlotte Bygballe Tremandsmarken 12 v/Gitte Kjærup Jensen
Mosevænget 5, v/Bent S Hansen Tremandsmarken 20 v/Peter Bilenberg
Mosevænget 9, Eigil Hansen

0. Velkomst, valg af ordstyrer.

Formanden Eigil Hansen startede med at byde velkommen og foreslog straks Erling Karlshøj til posten som ordstyrer. Erling accepterede – takkede for tilliden og videregav ordet til formanden og hans beretning.

1. Formandens beretning.

En stolt formand fortalte kort om udviklingen fra, at have haft områdets dårligste veje, til at være eksempel for andre foreninger for så vidt angår vedligeholdelse af veje. Han fortalte at der var modtaget ros fra kommunen for Vejlaugets måde at løse opgaven på.

Målet fra 2003 om at forbinde de to løse områder på Tremandsmarken fra asfaltvejens ophør til sommerhusområdets start med en fortsættelse af knust asfalt som underlag, var opfyldt. Dog med undtagelse af strækningen ud for Vestervang, hvor ejer selv ønskede at stå for udbedringen.

Dette skulle efter aftale med ejer af Vestervang være sket i løbet af 2003, men udestår stadig. Vejlauget har sammen med Gørlev kommune fået lovning på at denne udbedring sker inden 1. maj 2004.

De yderligere mål for 2003 om at vedligeholde Sandstien, Tjørnevænget og Mosevænget var kun delvist opfyldt, da tid og økonomi ikke havde været tilstrækkelig.

Formanden gennemgik kort sagen om Gørlev kommunes ønske om at genåbne Lindevej i hele sin udstrækning og omtalte Vejlaugets seneste svar i denne debat. Vejlaugets svar til kommunen blev udleveret til gennemlæsning.

På opfordring fra den lokale skraldemand, henstillede formanden medlemmerne til at holde beplantning langs vej fri (også i højden), så skraldebilen kunne komme til. Specielt Rønnevej og krydset Lindevej/Mosevænget.

Efter bemærkning fra Valkær, om at der burde afvises hårdere fra Vejlaugets side, i sit svar til kommunen, vedrørende den eventuelle økonomiske deltagelse i kommunens åbning af Lindevej, blev formandens beretning godkendt.

2. Regnskabet for 2003.

Charlotte fremlagde regnskabet for 2003 og bemærkede at alle – på nær en enkelt – havde betalt medlemsbidraget til Vejlauget.

Over for forsamlingen påpegede Charlotte at medlemskabet af Danmarks Naturfredningsforening, kunne ophæves, med besparelse for øje.

Forsamlingen mente ikke at denne besparelse havde væsentlig indflydelse, hvorfor det blev besluttet at fortsætte abonnementsordningen yderligere et år.

Herefter blev regnskabet godkendt.

3. Planer for 2004

Formanden fremlagde planerne for år 2004, som i korte træk gik ud på at fortsætte arbejdet fra 2003, med at samle de ”løse” områder med knust asfalt. Dette med begrundelse i, at denne form for belægning havde vist sig som den mest holdbare, idet materialet ikke skyllede væk under kraftige regnbyger, som tidligere erfaringer havde vist.

Formanden bad om at punktet blev taget op til afstemning.

Herefter startede en længere debat, hvor synspunkter både for og imod brugen af knust asfalt blev fremlagt.

Blandt modstanderne fremhævede Mette Lundstrøm, Gærdestien 6 det miljømæssige uforsvarlige i at benytte dette materiale. Yderligere mente Mette at grus/stabil var betydeligt kønnere i et sommerhusområde end knust asfalt. Endelig mente Mette at knust asfalt nærmest indbød til at køre stærkere på vejene.

Formanden bemærkede, at der – ham bekendt –  ikke findes bevis for at stabil er et sundere materiale end knust asfalt, da grus/stabil bl.a. indeholder kisel.

Leif, Tremandsmarken 12 fortalte, at han som umiddelbar nabo til Tremandsmarken, oplever at der bliver kørt for stærkt uanset underlag, dog er støvgenerne størst ved grus/stabil.

Birgitte Ivarsson meddelte at hun forsøgsvis havde benyttet et materiale fra et svensk firma – Kemira – ud for Tremandsmarken 10. Dette materiale indeholder stoffer som får gruset til at virke fugtigt, og derved skulle fjerne støvgenerne.

Ordstyreren kaldte til afstemning, og optælling efter håndsoprækning afslørede resultatet 10 for og 7 imod forslaget om at benytte knust asfalt som belægning på Tremandsmarken.

Niels Adler-Nissen udtrykte sin utilfredshed med, at dette punkt, der i debatten havde afsløret så store følelser, skulle afgøres på et så spinkelt grundlag. Han mente ikke at bestyrelse klart nok havde meldt ud, at punktet var til afstemning. Yderligere mente Niels ikke at bestyrelsen havde sat sig grundigt nok ind problemstillingen.

Valkær sagde, at i henhold til bestyrelsens vedtægter, var afstemningen legitim nok, men bemærkede, at vejlauget burde sikre sig skriftlig accept fra Gørlev kommune vedrørende valget af knust asfalt, således at der på et senere tidspunkt ikke opstod eventuelle bødekrav eller krav om at fjerne materialet fra kommunens side.

Herefter startede debatten atter og flere alternativer og kompromisforslag blev fremsat.

Efter en kort pause meddelte bestyrelsen at afstemningsresultatet er sat i bero indtil følgende af forsamlingen fremsatte uafklarede punkter er afklaret:

   • Indhentning af accept fra Gørlev Kommune vedrørende brug af knust asfalt som belægning
   • Undersøgelse af sundhedsskadelige konsekvenser ved brug af knust asfalt
   • Forespørgsel på alternativ materiale fra Kemira
   • Hastighedsnedsættende muligheder – kommunens anbefalinger

Skulle det vise sig at et eller flere af punkterne går imod afstemningsresultatet, forberedes straks skriftlig afstemning blandt vejlaugets medlemmer. I modsat fald står valgresultatet ved magt.

Bestyrelsen understregede, at det var en misopfattelse, at der skulle bruges knust asfalt i hele Tremandsmarkens udstrækning, men kun på de udsatte steder. Grunden til denne misopfattelse  beklagede bestyrelsen, da dette ikke fremgik klart nok af dagsordenen.

Bestyrelsen lovede at iværksætte undersøgelsen straks.

Sidst meddelte formanden at Mosevænget, som vi ikke nåede i 2003, vil blive istandsat i løbet af 2004.

4. Valg til bestyrelsen

Da der ingen kandidater til bestyrelsen var at finde mellem deltagerne, fortsætter bestyrelsen i nuværende form endnu et år.

5. Indkommende forslag

Fra Jacob Winther, Lindevej var fremsendt forslag om hastighedsbegrænsning på Lindevej. Bestyrelsen følger op på dette løbende i forbindelse med kommunens sag om åbning af Lindevej.

6. Eventuelt

Bortset fra bemærkninger om at der ingen drænproblemer er i området, var der intet til dette punkt.


Således opfattet af referenten.

Peter Bødker


OVERSKRIFTER !

Kontingent 2004 :          500 kr indbetales senest 01.05.2004

Vejdag 2004 :                21.05.2004 klokken 10:00

Information :                  http://vvv.dyndns.dk

Kontakt :                        rex.shipping@mail.tele.dk

Andet :                          Kontakt formand på 5959 7029


BILAG !

Som opfølgning på mødet vedlægges følgende bilag til referatet:

Bilag 0                  Mette Lundstrøms indlæg i gæstebogen på Vejlaugets hjemmeside.(Kilde: vvv.dyndns.dk – gæstebog den 29.01.2004 11:14)

Bilag 1                  Miljøstyrelsens cirkulæreskrivelse om anvendelse af opbrudt asfalt til vejbygningsformål af 15.juli 1985(Kilde: Miljøstyrelsen 12. Affaldskontoret)

Bilag 2                  Rovesta’s udlægning af Orø-sagens forløb.(Kilde: www.rovesta.dk)

Bilag 3                  Vejlaugets spørgsmål til Gørlev kommune som følge af mødet.(Kilde: e-mail fra Charlotte Bygballe til Anne Marie Pedersen, Gørlev kommune pr. 8.3.2004 kl 12:50)

Bilag 4                  Kommunens svar på spørgsmål fra Vestervang Vejlaug(Kilde: e-mail fra Anne Marie Pedersen, Gørlev kommune til Charlotte Bygballe pr. 10.3.2004 kl 14:39)

Bilag 5                  Produktblad fra Kemira, Industrials chemicals vedrørende vejundelag (på svensk!)(Kilde: www.kemirakemi.com)

Bilag 6                  Formandens betragtninger.