Referat 2010

Referat fra møde i Vestervang vejlaug
Dato: 1. april 2010, kl. 10:00 i Svallerup Forsamlingshus

Følgende medlemmer af vejlauget var repræsenteret:

Lindevej 3, Grand Mosevænget 9, Hansen
Lindevej 6, Valkær Sandstien 1, Jensen
Lindevej 3, Jensen Rønnevej 9, Preisler
Lindevej 7, Winther Rønnevej 12, Gamst
Lindevej 11, Nielsen Sandstien 1, Jensen
Lindevej 15, Karlshøj Tjørnevænget 1, Lund
Mosevænget 2, Andersen Tjørnevænget 2, Nielsen
Mosevænget 4, Bygballe & Bødker Tjørnevænget 6, Vibæk
Mosevænget 6, Jørgensen Tremandsmarken 20, Bilenberg
Mosevænget 9, Hansen

0. Velkomst, valg af ordstyrer.

Formand Arne Lund åbnede mødet ved at byde velkommen. Han glædede sig over det store frem-møde og foreslog Erling Karlshøj som ordstyrer. Erling accepterede hvervet som ordstyrer og be-klagede den sene mødedato med henvisning til vedtægterne, hvorefter han gav ordet tilbage til formanden.

1. Formandens beretning.

Formanden startede sin beretning med at takke de frivillige, som havde forsøgt at udbedre de skader, som var opstået på Tremandsmarken henover efterår og vinter.

Herefter bemærkede formanden at vejlauget, på trods af en stor indsats, stadig ikke er kommet vandproblemerne helt til livs – specielt omkring Lindevej 6 og 7. Han var dog fortrøstningsfuld, da der i disse tilfælde allerede er taget tiltag til udbedring fra de berørte medlemmers side.

Han nævnte også at brøndene, i lighed med tidligere år, vil blive gennemgået og eventuelt tømt på vejdagen.

Kalundborg kommune har i et brev af den 11. januar 2010, givet vejlauget en orientering om status for behandling af ansøgning om udlæg af sommerhusudstykninger ved Bjerge Nordstrand og Helles Klint på Røsnæs. Kommunen har i et svar fra Miljøcenter Roskilde, fået at vide, at der kan arbejdes videre med planerne for Bjerge Nordstrand, men ikke for Røsnæs.

Dette betyder at Miljøcenteret har tænkt sig at arbejde videre, med henblik på udarbejdelse af et forslag til landsplandirektivet. Dette forventes klar i maj 2010. Miljøcenteret har udtrykt ønske om at kigge nærmere på den endelige udformning af det foreslåede areal, og vil i den forbindelse – sammen med kommunen – besigtige arealet, før forslaget til landsdirektiv sendes ud.

Forslaget skal til høring i mindst 8 uger, før det endeligt kan vedtages. For at udmønte direktivet skal kommunen udarbejde et forslag til lokalplan, som ligeledes skal i høring i 8 uger. Forslaget vil blive annonceret efter kommunens sædvanlige praksis i lokale ugeaviser og på kommunens hjemmeside.

I høringsperioden har alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller ændrings-forslag. I Miljøministeriets planlov fra 2008 hedder det bl.a. at udlæg af nye sommerhusområder skal udvise stort hensyn til natur, miljø og landskab.

Formanden fortalte, at han tidligere – på vejlaugets vegne – havde skrevet til Kalundborgs borgmester, hvor han beskrev de problemstillinger, som vi ser omkring miljø, landskab og natur. Dette skriv slutter med en indsigelse med følgende påstand: Det planlagte udlæg vil forværre de eksisterende miljømæssige problemer og ikke tage hensyn til landskabet og naturen.

Formanden sluttede sin beretning med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år og de fremmødte godkendte formandens beretning uden spørgsmål eller kommentarer.

2. Regnskabet for 2009.

Lise fremlagde regnskabet for 2009 og gennemgik kort udgifter og indtægter. Under gennemgangen bemærkede Lise kassebeholdnings størrelse. Da der ingen spørgsmål eller kommentarer var, blev regnskabet godkendt.

3. Valg til bestyrelsen

Erling informerede deltagerne om at Jacob Winther og han selv var på valg og opfordrede til at andre også skulle stille op.

Da Eigil Hansen, Mosevænget 9 greb den opfordring og Jacob Winther samtidig valgte at vige pladsen med begrundelsen – at Eigil, som fastboende havde fingeren mere på pulsen i området – blev resultatet som følger:Genvalg til Erling Karlshøj (på valg næste gang 2012)

    • Eigil Hansen indtræder i bestyrelsen og afløser Jacob Winther
    • Valget blev gennemført enstemmigt fra forsamlingen.

4. Planer for 2010

Under dette punkt fortalte Erling at Vejlaugets planer for 2010 koncentrer sig om vejenes tilstand, vandproblemer, åbning af Rønnevej og kontingentstørrelse.

Eigil fik ordet og gav en status på Tremandsmarkens forfatning, hvor der specielt ud for Vestervang og ud for Rud’s gård var store huller og dybe spor. Han anbefalede at materialevalget for disse områder skulle være knust beton. Endelig opfordrede Eigil alle til at møde op på vejdagen, da der vil blive rigeligt at lave.

Omkring de tidligere omtalte vandproblemer blev det fortalt, at man fra lodsejernes side allerede var i gang med at indhente tilbud. Enkelte mente at problemet kunne stamme fra en ikke fungerende drænføring under Lindevej 13 og bestyrelsen lovede at følge op på denne påstand. Formanden gjorde opmærksom på alle har pligt til at tilse deres eventuelle dræn og sørge for at de fungerer, som vandloven foreskriver.

I forbindelse med en ildebrand på Rønnevej, har sagen om åbning af denne fået kommunens opmærksomhed, da brandinspektøren har klaget over forholdet. Kommunen har lovet at spærringen fjernes inden sommerferien.

Endelig blev det besluttet at bibeholde den nuværende størrelse på kontingentet.

5. Indkomne forslag

Med undtagelse af et aprilsnar indslag fra Erling var det ingen indkomne forslag.

6. Eventuelt

Under eventuelt bemærkede Erling at der ville komme ændringsforslag til vedtægterne næste år, da de ikke var helt ”up-to date”.

Lotte ville viderebringe en opfordring fra flis-manden, hvor han opfordrer til at man ikke begrænser sig længdemæssigt på de grene der bliver lagt ud til flis i efteråret. Placer gerne grenene på langs med vejen og gerne i længder over 1m (jo længere desto bedre), dog er det vigtigt at enderne vender samme vej og at der ikke er bambus, elefantgræs og rødder imellem det udlagte. Ved selvsyn har en imponeret Lotte set, at han kan tage grentykkelser på op til 30cm i diameter.

Eigil opfordrede medlemmerne til at melde ud, såfremt der skulle kigges nærmere stikvejene i forbindelse med den forestående gennemgang.

Da der ikke var flere bemærkninger, lukkede Erling mødet samtidig med at han takkede for god ro og orden.


!! HUSK !!

Kontingent 2010: 400 kr. bedes indbetalt senest 1. maj 2010

Vejdagen 2010: 14. maj 2010 klokken 10:00

Da vi har erfaret at det både er hurtigere og billigere at kommunikere via e-mail, opfordres hermed til at oplyse din/Jeres e-mail adresse, evt. ved at sende en lille hilsen til rex.shipping@mail.tele.dk eller at skrive lidt i gæstebogen på http://vvv.dyndns.dk.