Referat 2024

Vestervangs Vejlaug

Referat af generalforsamlingen fredag den 10. maj 2024,
Tremandsmarken Stranden

Ialt deltog 40 i generalforsamlingen og følgende parceller var repræsenteret:

Gærdestien 4 Rønnevej 10
Lindevej 1 Rønnevej 12
Lindevej 11 Rønnevej 3
Lindevej 2 Rønnevej 6
Lindevej 3 Sandstien 10
Lindevej 5 Sandstien 13
Lindevej 7 Sandstien 6
Mosevænget 6 Tjørnevænget 1
Mosevænget 8 Tjørnevænget 2
Mosevænget 9 Tremandsmarken 20
Rønnevej 4 Tremandsmarken 5
Rønnevej 1  

1. Velkomst, valg af dirigent og stemmetællere.

Formanden bød velkommen og foreslog Erling Jensen som dirigent, hvilket blev godkendt af forsamlingen. Erling takkede for valget og der blev udpeget 3 stemmetællere.

2. Formandens beretning til godkendelse.

Vedligeholdelse af vejene

Vores veje er igen i år i god stand takket være vores aftale med Enghavens Entreprenør.

Formanden benyttede samtidig lejligheden til at takke Mogens og Preben for at fylde huller ud, når det har været nødvendigt, især på det første stykke efter asfaltvejen.

I takt med at vi har fået gode veje har vi desværre også fået flere der kører for stærkt og samtidig er støvproblemerne vokset, især for de ejendomme der ligger ud mod Tremandsmarken.

Heldigvis kører langt de fleste stille og roligt og viser nødvendigt hensyn til gående og til støvgenerne.

MEN FORMANDEN BENYTTEDE ENDNU ENGANG LEJLIGHEDEN TIL AT MINDE OM AT 20 KM TIMEN LØSER PROBLEMERNE.

Etablering af bump har bestyrelsen arbejdet med siden sidste år og vi må desværre konstatere, at – efter kontakt til myndigheder og de andre vejlaug/grundejerforeninger – ikke er en mulighed.

Formanden har holdt møder med de tilstødende grundejerforeninger og det er samme problematik alle steder. Påbudsskilte med 20 km får vi heller ikke lov at sætte op.

Mere trafik i vores område:

Havnemarken har været i meget dårlig stand bl.a. fordi man ikke har kunnet enes om vedligeholdelse med ham der udstykker grundene. Det blev på fællesmødet med de øvrige grundejerforeninger påpeget, at det har givet betydelig mere trafik på Søndervang og på Tremandsmarken, der er de 2 andre adgangsveje til vores område. Havnemarken er nu udbedret og farbar og det vil forhåbentlig mindske antallet af biler på Tremandsmarken.

Holmens Vandløbs laug:

Formanden overtog den tidligere formands plads i laugets bestyrelse. Der har været afholdt et par bestyrelsesmøder og en særdeles velbesøgt generalforsamling med omkring 120 deltagere.

Sandsynligvis foranlediget af den voldsomme mængde vand, vi har fået i denne vinter og som har forårsaget oversvømmelser på adskillige grunde – heldigvis ikke i vores vejlaug.

Som bekendt ligger der et forslag fra Kalundborg Kommune om en pumpeløsning – denne løsning mener Holmens Vandlaug imidlertid ikke løser problemet og slet ikke tager højde for den stigende mængde vand vi må forvente i fremtiden – derfor har vandlauget anket sagen til Klagenævnet – for flere år siden, men Klagenævnet bliver ved med at udskyde afgørelsen på grund af mangel på arbejdskraft. Kalundborg Kommune vil ikke drøfte sagen så længe klagen ikke er afgjort. Såååå…. Nu forsøger man via de berørte områder at lægge pres på politikerne.

Vi er – som vejlaug – medlemmer af Holmens Vandløbs laug, men som privatperson kan man kan også støtte ved at melde sig ind i lauget – det gøres ved at sende en mail til kasserer Niels Regnersgaard kasserer@holmenvandlobslav.dk med navn og adresse; eller overfør beløbet til Nordea, Slagelse – Reg nr: 2433 – Konto nr: 4389 781 016; også med angivelse af navn og adresse

Du kan læse meget mere på Holmens Vandløbs Laugs hjemmeside: holmenvandlobslav.dk

Område 4:

Hvad er nu det for en størrelse ?

Formanden var selv noget tvivl, da han blev indkaldt til møde i repræsentantskabet. Der sidder faktisk repræsentanter fra samtlige grundejerforeninger og vejlaug ved Bjerge Nordstrand og Svallerup strand.

Opgaven består i at være talerør overfor Landliggerudvalget. Og det kan jo være meget godt, men sker der noget ? Det var formanden lidt i tvivl om. Det er meget langsommeligt og omstændeligt, at nå igennem til Landliggerudvalget – sådan opleves det i hvert fald.

Men det er trods alt positivt at have mulighed for at drøfte tingene med de øvrige foreninger langs vores kyst. Og sammen står vi trods alt nok stærkere i nogen sammenhænge.

Afslutningsvis takkede formanden bestyrelsen for et godt samarbejde – der har været holdt et enkelt bestyrelsesmøde og resten er klaret på mail og telefon.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Årsregnskab 2023 til godkendelse.

Kasserer Peter Schmitz fremlagde regnskabets hovedtal. Startbeholdning 27.052 kr. Årets indtægter 31.800 kr. Årets udgifter 28.500 kr. Årets slutter med en kassebeholdning på 30.288 kr.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet der blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent og indbetalingsdato.

Bestyrelsen foreslog at kontingentet på 600 kr. fortsætter uændret. Indbetalingsdatoen fastholdes til den 15. juni 2024

Kontingent og indbetalingsdato blev godkendt.

5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag

6. Valg til bestyrelsen

på valg var:
Næstformand (Claus Stoltenberg)
1 bestyrelsesmedlem (Chris Jensen)
1 suppleant vælges hvert år (Henrik Albinussen)
Alle blev genvalgt

Bestyrelsen består herefter af:
Formand Hans Jørgen Nielsen (på valg i 2025)
Næstformand Claus Stoltenberg (på valg i 2026)
Kasserer Peter Schmitz (på valg i 2027)
Chris Jensen (på valg i 2026) Mathilde Ilsøe (på valg i 2025)
Suppleant Henrik Albinussen (vælges for 1 år ad gangen)

7. Eventuelt

Inge Sandager gjorde opmærksom på at kysten var noget medtaget efter flere storme, så vi burde måske gøre noget og eventuelt i fællesskab. Det er en bekostelig affære – formentlig omkring 15.000 kr. pr. meter – og der skal indhentes tilladelser inden kystsikring kan etableres. Det blev understreget, at kystsikring ikke hører under vejlaugets opgaver, men det var et godt forum at rejse problematikken i.

Et andet punkt der blev livligt drøftet var spørgsmålet om den MKR-rapport, der er kommet om vindmølleprojektet i vores bugt.  Et af vores medlemmer Pernille Øhrstrøm, Rønnevej 10 er kommet i bestyrelsen i foreningen “Bevar Jammerland Bugt”. Pernille gennemgik kort problematikken med den nye rapport og opfordrede kraftigt til at så mange som overhovedet muligt indsender indsigelser mod projektet.

Jammerlandbugt.dk kan du finde en vejledning i, hvordan du indsender en indsigelse.

Projektet hører ikke under vejlaugets opgaver, men igen er det jo et godt sted at drøfte projektet.

Pernille udsender særskilt mail om mulighederne for at fremsende indsigelser.

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden – og ligeledes en tak til Åse Bilenberg for at stille haven til rådighed.

 

Således opfattes af referenten”

!! HUSK !!

Kontingent: 600 kr. bedes indbetalt senest 15. juni 2024

Der udsendes IKKE giroopkrævning, men betaling kan ske til konto Danske Bank: 1551 0007956525