Referat 2009

Referat fra møde i Vestervang vejlaug
Dato: 28. marts 2009, kl. 14:00 i Svallerup Forsamlingshus
Følgende medlemmer af vejlauget var repræsenteret:

Lindevej 9, Pedersen Sandstien 1, Jensen
Lindevej 11, Nielsen Sandstien 10, Olsen
Lindevej 15, Karlshøj Tjørnevænget 1, Lund
Mosevænget 4, Bygballe & Bødker Tremandsmarken 12, Jensen
Mosevænget 9, Hansen

0. Velkomst, valg af ordstyrer.

Formand Arne Lund åbnede mødet ved at byde velkommen til de få fremmødte og foreslog Erling Karlshøj, som ordstyrer. Erling accepterede hvervet som ordstyrer og gav derefter ordet tilbage til formanden.

1. Formandens beretning.

Formanden indledte sin beretning med at rose forfatteren af det årlige nyhedsbrev, både for regularitet, relevans og ”evnen til at fylde siden ud”.

Herefter begyndte formanden en repetition af de vigtigste landvindinger i 2008, hvor første punkt omhandlede reetableringen af drænet fra søen ved Mosevænget, over et par grunde, under Lindevej og endelig ud i åen, Dette sammen med en tør og solrig sommer havde løst problemet med vand på grundene. Dog havde det ikke været uden omkostninger for hverken grundejere eller vejlauget.

Det næste resultat formanden fremhævede, var det positive samarbejde med gårdejer Rud, Tremandsmarken 1, i forbindelse med afretning af brinken på Tremandsmarken. Rud havde velvilligt stillet maskinel til rådighed, så denne opgave kunne løses. Samtidig takkede formanden Rud for at være jævnlig leverandør til opfyldning af diverse småhuller på Tremandsmarken.

Omkring Vejlaugets største opgave til dato – oprensning af vores å, Holmen – berettede formanden at Kalundborg kommune nu betragtede rydningerne langs åen for afsluttet. Dog havde kommunen indrømmet at der stadig var enkelte hængepartier, specielt omkring overkørsler, hvor aflejringer betyder forskelle på 10-20 cm mellem ind- og udløb. Der er derfor bestilt spulinger for at løse dette.

Flere af vejlaugets medlemmer, har bemærket at efterår og vinter har været ekstra hård ved vores strand, hvorfor formanden havde undersøgt muligheder omkring kystsikring. Her måtte formanden dog – efter et besøg på kystdirektoratets hjemmeside – erfare at mulighederne for aktion ligger noget uden for vejlaugets muligheder og evner.

Formanden sluttede med at fremhæve det positive samarbejde med Kalundborg kommune ved at sige om kommunen”…på trods af en besværlig fusionsproces, er de nu både klar og villig til at betjene os og kommunens øvrige borgere på en effektiv måde.”

Efter en kort debat omkring kystsikring godkendte de fremmødte Formandens beretning.

2. Regnskabet for 2008.

Charlotte fremlagde en detaljeret gennemgang af regnskabet for 2008. Under gennemgangen fremhævede Charlotte den unormalt store kassebeholdning. Efter en kort debat, netop omkring kassebeholdningen, godkendte forsamlingen regnskabet.

3. Valg til bestyrelsen

I forbindelse med valget, havde Preben ytret ønske om at udtræde af bestyrelsen. Samtidig fortalte Charlotte at hun, som følge af et hjertestop i september måned, havde valgt at nedtrappe sine aktiviteter, og derfor ønskede at overdrage sine forpligtigelser som kasserer til Lise Jensen, Lindevej 3. Charlotte var dog positiv overfor stadig at deltage i bestyrelsesarbejdet.

På valg var formand Arne Lund og bestyrelsesmedlem Preben Jensen (ønskede ikke genvalg)

Resultatet af valget blev:

    • Genvalg til formand Arne Lund (på valg næste gang 2013)
    • Lise Jensen indtræder som ny kasserer, midt i valgperiode (på valg næste gang 2011)
    • Charlotte overtager Preben’s plads i bestyrelsen (på valg næste gang 2011)

Valget blev gennemført enstemmigt fra forsamlingen.

Formanden takkede herefter Preben for hans indsats i de forløbne års bestyrelsesarbejde, og overrakte en lille erkendtlighed.

4. Planer for 2009

Formanden varslede et meget lavt aktivitetsniveau omkring planerne for 2009, da der vejmæssigt ikke så ud til at være de store udfordringer. Bestyrelsen vil – igen i år – gennemgå vejene sammen med Jens Vagn med henblik på udbedring af småskader.

Formanden opfordrede de fremmødte til at sige til, såfremt der var udeståender med f.eks. stikveje.

Kurt og Arne bemærkede, at den i 2008 lovede opfriskning af Sandstien/Rønnevej, endnu ikke var sket.  Formanden lovede at dette var forhold der sagtens kunne medtages i planerne.

Debatten tog nu en drejning omkring Rønnevej, hvor der ifølge flere havde været en række uheldige episoder. Dette drejede sig om et ildebefindende, hvor ambulancen ikke kunne nå helt frem på grund af stenen som spærrer Rønnevej for gennemkørsel. Også en mindre ildebrand på Rønnevej havde placeret brandvæsenet på den forkerte side af den samme spærrende sten.

Formanden lovede at rette henvendelse til kommunen omkring denne spærring af Rønnevej.

Vejdagen er i år planlagt til at foregå den 22. maj kl. 10:00, hvor programmet stort set er det samme som foregående år. Det drejer sig om udbedring af vejene, oprydning på stranden, maling af strandbænke og oprensning af samlebrønde. Som noget nyt prøver vi at afløse de traditionelle sandwich med den traditionelle danske røde pølse. Alle er naturligvis velkomne.

5. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde foreslået en nedsættelse af det årlige kontingent til 250,- både med begrundelse i den nuværende kassebeholdning samt at udgiften til vedligeholdelse af vejene er faldet de seneste par år.

Flere af medlemmerne protesterede med begrundelse i at der kunne komme uforudsete udgifter. Herefter blev der fremsat et forslag om at ændre nedsættelsen til 400, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

6. Eventuelt

Under eventuelt takkede Preben for sin tid i Bestyrelsen.

Arne Olsen bemærkede at rygterne omkring kloakering i området nok skulle ”begraves” sammen med udstykningsplanerne – i hvert fald i den nærmeste fremtid.

Da der ikke var flere bemærkninger, lukkede Erling mødet samtidig med at han takkede for god ro og orden.


 !! HUSK !!

Kontingent 2009:                    400 kr. bedes indbetalt senest 1. maj 2009

Vejdagen 2009:                       22. maj 2009 klokken 10:00

Da vi har erfaret at det både er hurtigere og billigere at kommunikere via e-mail, opfordres hermed til at oplyse din/Jeres e-mail adresse, evt. ved at sende en lille hilsen til rex.shipping@mail.tele.dk eller at skrive lidt i gæstebogen på http://vvv.dyndns.dk. Vi vil forsøge at holde siden ajourført med nyheder, både om vandsituationen og om udstykningsplanerne.