Referat 2012

Referat fra møde i Vestervang vejlaug
Dato: 14. april 2012, kl. 10:00 i Svallerup Forsamlingshus

Følgende medlemmer af vejlauget var repræsenteret:

Lindevej 9, Pedersen Sandstien 1, Jensen
Lindevej 11, Nielsen Sandstien 3, Olsen
Lindevej 15, Karlshøj Sandstien 6, Jensen
Mosevænget 2, Andersen Tjørnevænget 1, Lund
Mosevænget 4, Bygballe & Bødker Tjørnevænget 2, Nielsen
Mosevænget 9, Hansen Tremandsmarken 20, Bilenberg

1. Velkomst og valg af ordstyrer.

Formand Arne Lund åbnede mødet ved at byde velkommen til det 13. møde i vejlaugets historie, og foreslog Erling Karlshøj som ordstyrer. Erling accepterede.

2. Valg af stemmetællere

Jørgen Pedersen og Peter Bilenberg blev valgt som eventuelle stemmetællere.

3. Formandens beretning.

Formanden indledte sin beretning med at bede forsamlingen om et øjebliks stilhed i respekt for kasserer Lise Jensen i forbindelse med hendes dødsfald sidste år.

Herefter tog formanden fat på en beretning som omhandlede vejene, snerydningsordning, vandløb, udstykningssag og endelig selve vejlauget.

Omkring vejene nævnte Arne arbejdet på selve vejdagen, hvor dræn blev lagt under Tremandsmarken og vejene blev udbedret. På grund af en fejl blev der desværre brugt flere penge på materialer end kassebeholdningen tillod. Løsningen blev dog at bestyrelsen kompenserede med et lån til vejlauget, for at holde medlemmerne skadesløse.

Arne fortalte at Vejlauget hele året igennem havde jagtet kommunen for retningslinjer omkring snerydning. Dette er endt med et brev fra kommunen som slår fast at grundejere og –foreninger er forpligtet til at vintervedligeholde deres veje.

Også på vandløbsområdet har Vejlauget haft en kraftig korrespondance med kommunen, hvilket resulterede i et samlet vandsyn over hele Holmen den 22. september. I november lå der så et notat om vandløbsvedligeholdelse klar fra kommunen, som indeholdt en række forbedringstiltag og en samlet politik på området, bl.a. omkring ekstra grødskæring, planlægning, tilsyn og kontrol m.v.

I forbindelse med udstykningssagen, har Kalundborg Forsyning oplyst, at det skulle være teknisk muligt og realistisk at spildevandskloakere det nye område med 3 pumpestationer og et tilslutningsbidrag for nye købere. Hvis der vælges en løsning, hvor spildevand håndteres privat ved nedsivning, forudsættes at en rørledning etableres med overløbsbrønd fra Holmen.

Vejlauget blev sidste år kontaktet af Grundejerforeningen Urhøj, med det formål at stifte et fælles vejlaug bestående af foreningerne i området. På et afholdt møde blev der dog ikke noget ud af disse planer, men opnået enighed omkring et samarbejde omkring snerydning. Grundejerforeningen Havnemarken tilbød atter at man frit kan benytte Havnemarken, såfremt de andre veje sner til.

Formanden sluttede sin beretning med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år og understregede vigtigheden af at have vedholdende “tovholdere” i sager relateret til myndighederne. Herefter blev beretningen godkendt.

4. Regnskabet for 2011.

Charlotte fremlagde kort det udsendte regnskabet for 2011, og da der ingen spørgsmål eller kommentarer var, blev dette godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog at bibeholde nuværende kontingent på kr. 500.- hvilket forsamlingen tilsluttede sig.

6. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde modtaget forslag fra Morten Rasmussen, Rønnevej 6 om opkrævning af ekstra kontingent til kystsikring. Formanden fortalte, at et lignende forslag på dette område, var blevet behandlet og afvist i 2009 grundet vejlaugets begrænsede evner og muligheder i forhold til forslaget omfang. Forslaget blev herefter nedstemt.

Yderligere havde bestyrelsen modtaget to forslag fra Flemming Valkær, Lindevej 6:

  • Bestyrelsen udarbejder fremover hvert år budget til godkendelse på generalforsamlingen.
  • Der opkræves dobbelt kontingent i indeværende regnskabsår.

Første forslag med begrundelse i at forsyne bestyrelsen med et værktøj til styring af økonomien. Forslaget blev dog nedstemt, da et flertal ønskede en så simpel model som muligt, samt holdningen til, at det er svært at planlægge naturpåvirkelige opgaver så langt frem.

Andet forslag grundet i at gøre vejlauget gældfrit hurtigst mulig, samt at beskytte bestyrelsen. Bestyrelsen mente dog, at det lave ambitionsniveau på planerne for 2012 indeholdt plads til at dette hensyn ikke var aktuelt og at gælden kunne afvikles rimeligt hurtigt. Forslaget blev herefter nedstemt, men bestyrelsen takkede dog for hensynet og forslaget.

7. Valg til bestyrelsen

Som følge af Lise Jensens dødsfald, havde Charlotte Bygballe, Mosevænget 4 varetaget rollen som kasserer, og blev opstillet som kandidat til posten. Da ingen andre meldte sig, blev Charlotte valgt for en periode frem til 2015.

Hans Jørgen Nielsen accepterede at udskifte sin plads som suppleant og overtage Charlottes tidligere bestyrelsespost med valg næste gang 2013.

Endelig blev Eigil og Erling ordinært valgt for en ny 2-årig periode til 2014.

8. Valg af bestyrelsessuppleant

På opfordring valgte Peter Bilenberg at sig ja, til posten som bestyrelsessuppleant.

9. Eventuelt

Under punktet eventuelt, forelagde Eigil planerne for de aktiviteter, der skal udføres på vejdagen. Ud over de faste aktiviteter som oprydning på stranden, maling af strandbænke og oprensning af samlebrønde, skal der repareres huller på Tremandsmarken. Det nordlige spor mellem Vestervang og Tremandsmarken 1, trænger også til en overhaling. Der skal hentes materialer, evt. på trailere hos Vognmand Jens Vagn, emulsion og der lejes/lånes en pladevibrator.

Preben gjorde opmærksom på, at også Rønnevej kunne trænge til en gennemgang.

Skraldestativet på stranden var endnu en gang genstand for debat, hvor det blev nævnt, at nogle medlemmer havde benyttet det til almindelig dagrenovation, hvilket naturligvis ikke er i orden.

Charlotte opfordrede til at benytte enten Vejlaugets mailadresse eller hjemmeside i forbindelse med adresseændringer..

Da der ikke var flere indlæg, takkede Erling forsamlingen og lukkede herefter mødet.


!! HUSK !!

Kontingent: 500 kr. bedes indbetalt senest 15. maj 2012

Vejdag: 18. maj 2012 klokken 10:00