Referat 2014

Referat fra møde i Vestervang vejlaug
Dato: 12. april 2014, kl. 10:00 i Svallerup Forsamlingshus

Følgende medlemmer af vejlauget var repræsenteret:

Lindevej 11, Nielsen Sandstien 1, Jensen
Lindevej 15, Karlshøj Sandstien 3, Olsen
Mosevænget 2, Andersen Sandstien 6, Jensen
Mosevænget 4, Bygballe & Bødker Sandstien 10, Olsen
Mosevænget 6, Jørgensen Tjørnevænget 1, Lund
Mosevænget 9, Hansen Rønnevej 8, Juul
Tjørnevænget 2, Nielsen Tremandsmarken 12, Jensen

1. Velkomst og valg af ordstyrer.

Formand Arne Lund åbnede mødet ved at byde velkommen til det 15. møde i vejlaugets historie, og foreslog Erling Karlshøj som ordstyrer. Erling accepterede.

Leif & Gitte Jensen blev valgt som eventuelle stemmetællere.

2. Formandens beretning.

Ligesom sidste år indledte formanden sin beretning med at henvise til vejlaugets vedtægter §1 – denne gang med vægten lagt på slutningen af sætningen ”m.m.” som han følte efterhånden fylder meget i bestyrelsens arbejde.

Omkring vejenes tilstand bemærkede formanden at fremgangsmåden med kombination af emulsion og knust asfalt så ud til at fungere, og fortalte at vejlauget i den forbindelse havde investeret i en brugt emulsionssprøjte til 1.500.-

Formanden mente at vi i forbindelse med strand og kyst var sluppet billigt fra orkanen Bodils ødelæggelser sammenlignet med andre steder i regionen. Han supplerede med informationer omkring det – desværre – udsatte møde med Kystdirektoratet i forbindelse med sagen om kystsikring.

På vandløbs siden berettede formanden om en nyoprettet vandløbsforening – Holmens Vandløbslav – med formål at varetage medlemmernes afvandingsinteresser i forhold til den offentlige vandløbsmyndighed og regulativer i Kalundborg Kommune. Et spændende tiltag med professionelt udseende vedtægter kunne blive en god sparringspartner. For 10 kr. pr. medlem kunne dette samarbejde blive en realitet, hvilket formanden foreslog.

Havmøller og snerydning var to sager som formanden med glæde kunne melde som afsluttet.

Der har længe været stille omkring udstykningssagen, men man har fra kommunens side ikke afskrevet den, da man åbenbart afventer afklaring vedrørende spildevand. Der skulle foreligge et forslag omkring april/maj 2014.

Formanden mindede om flisordningens ophør, men bemærkede at det stadig var muligt at få hugget flis for egen regning. Han henviste til vores hjemmeside, hvor der er linket til et firma som kunne klare dette, både for privatpersoner, grupper eller foreninger. I en forening af vores størrelse ville en ordning løbe op i ca. 250.- pr. grund, hvilket formanden lod være op til et fremtidigt forslag.

Inden formanden sluttede sin beretning ville han dog godt lige minde om det han kaldte årets gyser. Kort fortalt gik den ud på et muligt søgsmål mod vejlauget grundet dårlig skiltning og vejforhold, der skulle have ødelagt bundkar og dermed motor på en bil. Takket være vidner i området og andre omstændigheder, bl.a. at sagsøger ikke selv var fører, samt at der blev kørt med al for høj fart, trak forsikringsselskabet sit krav tilbage.

Formanden sluttede sin beretning med at takke:

  • Chris for hjertestarteren. Vi bør alle øve os – og blive fortrolige med – at betjene den.
  • Gitte og Leif som atter i år vil se os til afslutning på vejdagen.
  • Peter som web master, redaktør af Nyhedsbrevet og referent på mødet i dag.
  • Bestyrelsen for et godt og positivt samarbejde i det forløbne år.

.. og glædede sig til vores vejdag

3. Regnskabet for 2013.

Charlotte fremlagde kort det udsendte regnskabet for 2013 og bemærkede den store kassebeholdning samt faldet i udgifter omkring porto m.v. Da der ingen spørgsmål eller kommentarer var, blev regnskabet godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog at bibeholde nuværende kontingent på kr. 500.- hvilket forsamlingen tilsluttede sig.

5. Indkomne forslag

Der var i år ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

6. Valg til bestyrelsen

Eigil og Erling blev ordinært valgt for en ny 2-årig periode til 2016.

Der var genvalg til Peter Bilenberg som bestyrelsessuppleant.

7. Eventuelt

Erling indledte punktet eventuelt med at underholde forsamlingen med de udfordringer og genvordigheder Vejlauget havde oplevet i forbindelse med sagen omkring kystsikring. Efter mange forgæves forsøg var det endelig lykkedes at få Kystdirektoratet i tale, men først sidst i november var der kommet noget der lignede et svar. Et møde blev aftalt, så Kystdirektoratet selv – på trods af fremsendte billeder – kunne få syn for sagen. Så kom stormen, og mødet blev udskudt, så sagen afventer stadig.

Efter en kort debat, hvor flere deltagere mente at stranden så fin ud netop nu, blev det konkluderet at fortsætte sagen dog med lavere prioritet.

Eigil fremlage herefter planerne for de aktiviteter, der skal udføres på vejdagen. Ud over de faste aktiviteter som oprydning på stranden og oprensning af samlebrønde, skal Tremandsmarken have en god tur.

Eigil fortalte at et godt tilbud på 15.000 fra Bjerge Vognmandsforretning bestående af 4 læs knust asfalt (ca. 50 t.) samt 4 dunke emulsion rigeligt skulle dække udbedring af huller, renovation af bump samt sikre vejprofilen ved at reparere vejsiderne.

Marianne bemærkede at også sidevejen Lindevej godt kunne trænge til en forfriskning.

Charlotte orienterede om kommunens planer om en positiv ændring i affaldsordningen, der fra 2015 ville ske hver uge i sommerperioden.

Eigil kom kort ind på varsling af gyllespredning i området, som vil blive publiceret på vores hjemmeside.

Som det sidste under punktet eventuelt, blev flisordningen debatteret og hovedparten mente ikke at kunne forsvare en kollektiv indmeldes, som ville koste halvdelen af nuværende kontingent. Flishugning burde ske på privat eller gruppevis initiativ.

Mødet blev herefter lukket med håbet om gensyn på vejdagen.


!! HUSK !!

  • Kontingent: 500 kr. bedes indbetalt senest 15. maj 2014
  • Vejdag: 30. maj 2014 klokken 10:00

Der udsendes IKKE giroopkrævning, men betaling kan ske til konto Danske Bank: 1551 0007956525