Referat 2015

Referat fra møde i Vestervang vejlaug
Dato: 11. april 2015, kl. 10:00 i Svallerup Forsamlingshus

Følgende medlemmer af vejlauget var repræsenteret:

Lindevej 3, Jørgensen Sandstien 3, Olsen
Lindevej 11, Nielsen Sandstien 6, Jensen
Lindevej 15, Karlshøj Sandstien 8, Sørensen
Mosevænget 4, Bygballe & Bødker Sandstien 10, Olsen
Mosevænget 5, Dinesen Sandstien 13, Larsen
Mosevænget 8, Christensen Tjørnevænget 1, Lund
Mosevænget 9, Hansen Tjørnevænget 2, Nielsen
Rønnevej 1, Petersen Tremandsmarken 12, Jensen
Rønnevej 5, Perregaard Tremandsmarken 20, Bilenberg

1. Velkomst og valg af ordstyrer.

Formand Arne Lund åbnede mødet ved at byde velkommen og foreslog Erling Karlshøj som ordstyrer. Erling accepterede.Herefter blev Peter Bilenberg & Bo Dinesen valgt som stemmetællere.

2. Formandens beretning.

Arne startede sin beretning med at gøre opmærksom på, at meget af denne ville omhandle emner umiddelbart uden for vejlauget normale operationsområde, altså ting som vejlauget hverken havde som formål i vedtægter, eller speciel stor indflydelse på.Beretningen ville komme til at omhandle vindmøller, kystsikring, spildevand, udstykning og Hol-men.

En særdeles veloplagt formand beskrev herefter sin holdning til seneste nye omkring kystnære havmøller i Jammerland Bugt. Denne gennemgang indeholdt beskrivelse af historie, aktører samt hvad vi som vejlaug har af muligheder.

Omkring kystsikring oplyste Arne, at sagen nærmest var status quo. På trods af ulovlige opførte høfder, vil kystdirktoratet ikke kræve dem fjernet både grundet direktoratets kendskab til disse, samt opførelsens alder.

Spildevand og udstykningsplaner hænger uvægerlig sammen. Formanden informerede om kommunens planer om undersøgelse af spildevandsforholdene i 24 sommerhusområder og påvirkningerne på bl.a. badestrandene. Udstykninger af nye sommerhusområder bør naturligvis indgå i disse overvejelser.

Endelig roste formanden det initiativ, der var taget omkring oprettelse at Holmens vandløbslav, og at dette havde ført til tættere dialog mellem kommunen og berørte sommerhusejere.

Formandens beretning blev herefter godkendt af forsamlingen.

3. Regnskabet for 2014.

Charlotte gennemgik kort det udsendte regnskabet for 2014 og forklarede de enkelte udgiftsposter. Da der ingen bemærkninger eller spørgsmål var til regnskabet, blev det godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent.

Det blev besluttet at bibeholde nuværende kontingentstørrelse på kr. 500.- og at seneste indbetalingsdato blev fastsat til 1.maj 2015.

5. Indkomne forslag

Der var i år fremsat et enkelt forslag til generalforsamlingen. Forslaget indeholdt en simplificering og præcisering af nuværende vedtægter, med vægten lagt på punkterne omkring kontingentfastesættelse samt punktet vedrørende valg.Erling beskrev forslaget i detaljer for forsamlingen og bemærkede, at selvom ændringen kun havde ”kosmetisk” betydning, kræver nuværende vedtægter, at ændringen bliver godkendt på en ekstraordinær generalforsamling.

Forsamlingen forhåndsgodkendte forslaget og aftalte, at der i forbindelse med vejdagen 15.maj 2015, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor punktet bringes til endelig afstemning.

Indkaldelsen udsendes sammen med referatet for dette møde.

6. Valg til bestyrelsen

Både Charlotte Bygballe og Hans Jørgen Nielsen, der var på valg, ønskede at genopstille. Charlotte blev genvalgt for en 4-årig periode, og Hans Jørgen for en ny 2-årig periode.Der var genvalg til Peter Bilenberg som bestyrelsessuppleant.

7. Planer for 2015

Bestyrelsen fremlagde handlingsplan for planlagt arbejde på vejdagen, både i form at materialevalg samt indsatsområder. Erling er udvalgt som koordinator på dette område.Ud over de sædvanlige gøremål som oprensning af brønde og oprydning på stranden, er planen at starte ”nedefra stranden”, hvor Sandstien og Rønnevej vedligeholdes med 0-18 stabilgrus for at få has på de værste huller. Yderligere suppleres med asfalt i T-krydset Tremandsmarken/Sandstien og hen til placeringen af hjertestarteren.

Resterende materiale bestående af knust asfalt fordeles på Tremandsmarken med fokusområder som overgangen fra asfaltvej til grusvej, udfyldning af nordlige vejspor, området fra Rud’s gård til sommerhusområdets begyndelse. Eigil vil op til vejdagen med gul spray, markere indsatsområderne.

Fremgangsmåden vil i stil med tidligere år blive, at der – ud over materialepåfyldning, -jævning og tromling – benyttes emulsion, asfalt og sand på særligt udsatte steder.

Eigil fremsatte ønske om etablering af hastighedsnedsættende foranstaltning (vejbump) omkring eller ud for Rud’s gård, da flere havde oplevet, at folk satte farten op i dette område.

Bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen snarest og undersøge muligheden for dette, bl.a. omkring bumpets størrelse og skiltning.

Charlotte oplyste at der i Vejlauget historie, var blevet kørt mere end 1000 tons materialer på vejene. Mogens Jørgensen spurgte ind til muligheden for, at begynde at skrabe materiale af Tremandsmarken, i stedet for at fylde på, da vejhøjden efterhånden gav problemer for nogle medlemmer, fordi deres indkørsel er kommet til at ligge meget lavt.

Bestyrelsen lovede at kontakte Jens Vagn for råd og vejledning omkring dette, og mente at steder som ud for Tremandsmarken 10, 12 og 20 kunne være udmærkede forsøgsområder, da de er særligt ramt.

8. Eventuelt

Næsten som ventet blev havmøllerne et stort emne til debat i forsamlingen. Flere efterlyste information fra kommunen omkring dette.Peter benyttede lejligheden til at reklamere for vejlaugets hjemmeside, hvor en del information og henvisning til yderligere allerede findes. Peter fortalte yderligere at hjemmesiden – ud over en ansigtsløftning henover vinteren – nu også sender e-mails ud til medlemmerne, når der kommer nye indlæg.

Endelig afsluttede Peter med at henvise interesserede i havmølleprojektet til den nyoprettede hjemmeside: www.jammerlandbugt.dk, hvor man kan læse om og evt. støtte modstanden mod dette projekt. Linket findes også på vores hjemmeside.

Hans Jørgen informerede kort om forestående planlagte borger-/idemøde om kystnære havmøller i Svallerups forsamlingshus den 23. april 2015 kl. 19, og opfordrede medlemmer med mulighed og interesse i at møde op.

På opfordring fra Sandstiens beboere, lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for en tydeligere skiltningsmæssig markering af ”blind vej”, da man til stadighed oplever bilister der forgæves forsøger at komme igennem til kolonien ad denne vej.

Da spørgelysten var opbrugt blev mødet herefter lukket med håbet om gensyn på vejdagen.


!! HUSK !!

  • Kontingent: 500 kr. bedes indbetalt senest 1. maj 2015
  • Vejdag: 15. maj 2015 klokken 10:00

Der udsendes IKKE giroopkrævning, men betaling kan ske til konto Danske Bank: 1551 0007956525