Referat 2017

Referat fra generalforsamlingen i Vestervangs Vejlaug
Dato: 08. april 2017, kl. 10:00 i Svallerup Forsamlingshus

Følgende medlemmer af vejlauget var repræsenteret:

Lindevej 3, Jørgensen Sandstien 6, Jensen
Lindevej 11, Nielsen Sandstien 8, Sørensen
Lindevej 15, Karlshøj Sandstien 13, Larsen
Mosevænget 4, Bygballe & Bødker Tjørnevænget 1, Lund
Mosevænget 5, Dinesen Tjørnevænget 2, Nielsen
Mosevænget 9, Hansen Tremandsmarken 12, Jensen
Rønnevej 1, Petersen Tremandsmarken 18, Nissen
Rønnevej 5, Perregaard Tremandsmarken 20, Bilenberg

1. Velkomst, valg af dirigent og stemmetællere.

Formand Arne Lund åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen og foreslog Hans Jørgen Nielsen som ordstyrer. Forsamlingen og Hans Jørgen accepterede.

Gitte Jensen blev valgt som stemmetæller.

2. Formandens beretning til godkendelse.

Formanden indledte sin beretning ved at henvise til tidligere udsendte nyhedsbrev, som han mente på glimrende vis beskrev det seneste år i vejlaugets regi.

Igen i år fremhævede han vejlaugets egentlige formål set i lyset af alle de aktiviteter som foregår i lokalområdet.

Formanden takkede de mange deltagere på vejdagen og rettede en speciel tak til Leif og Gitte, som igen i år, havde lagt grund til.

Også en speciel tak blev rettet til Eigil og Bernt, der trofast havde lappet huller som følge af efterårets skybrud.

Endelig omtalte formanden vejenes tilstand, som han vidste ville blive behandlet senere på mødet under indkomne forslag.

Herefter blev formandens beretning godkendt af forsamlingen.

3. Årsregnskab 2016 til godkendelse.

Charlotte fremlagde det udsendte regnskabet for 2016 og gennemgik de enkelte udgiftsposter. Omkring kontingent udestod kun en enkelt indbetaling. Samtidig roste Charlotte medlemmerne, da hovedparten havde indbetalt til tiden. Da der ingen bemærkninger eller spørgsmål var til regnskabet, blev det godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent og indbetalingsdato.

Igen i år blev det besluttet at bibeholde nuværende kontingentstørrelse på kr. 500.-. Seneste indbetalingsdato blev fastsat til 1.maj 2017.

5. Indkomne forslag

Der var i år indkommet to forslag – et fra bestyrelsen omhandlende planerne for 2017, og et fra Andreas Nissen, Tremandsmarken 18 vedrørende vejbelægningen.

Erling fremlagde bestyrelsens forslag, som gik på, – ud over de sædvanlige gøremål på vejdagen (brønde og strand) – at lappe huller på vejen med fejning, emulsion, knust asfalt, emulsion igen og sand. Erling havde rådført sig med Bjerge vognmandsforretning, Niels Kæmpe og Tornved Maskinstation, som alle frarådede yderligere belægning.

Da også Nissens forslag omhandlede at undgå at fylde mere materiale på vejene, men i stedet reparere og genbruge, blev begge forslag behandlet under et.

Det blev besluttet, i år kun at lappe hullerne og skulle det ikke vise sig at være tilstrækkelige kunne en forsøgsordning med en vejhøvl være en mulighed. Prismæssigt var denne mulighed også realistisk, da den beløb sig til 3200 kr. (+ evt. moms) pr. 500 m.

6. Valg til bestyrelsen

I år var formand Arne Lund, bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Nielsen og suppleantposten på valg.

Arne ønskede ikke at genopstille, men forslog Erling som ny formand. Erling accepterede og blev valgt ind som ny formand, hvorefter han forslog Hans Jørgen som ny næstformand. Også han accepterede og blev valgt ind for 1 år og er på valg igen 2018.

Arne blev valgt til at overtage Hans Jørgens bestyrelsespost og Chris blev genvalgt som suppleant.

Der var ingen modkandidater til posterne, og de fremmødte godkendte den nye bestyrelses sammensætning.

7. Eventuelt

Erling fortalte at den udsendte mail samt opslaget på vores web side omkring fibernet i området, var ment som en servicemeddelelse til medlemmerne. Peter supplerede med at Fibia ville opstille en informationsvogn den 10. april klokken 11-12 på Søndervej 1, hvor interesserede kunne møde op og stille spørgsmål.

Eigil opfordrede til at “bidragsydere” til Sankt Hans bålet på stranden, også udviste ansvar, således at det ikke kun skulle være et par enkelte, der skulle agere bålvagt til bålet var brændt ned.

Medlemmerne på stikvejene (Gærdestien, Sandstien, Rønnevej m.v.) blev opfordret til at kontakte bestyrelsen, såfremt deres veje trængte til at få udbedret huller med stabilgrus.

Charlotte efterlyste hjælp med kartoffelsalat og kage til vejdagen. Flere meldte sig.

Endelig opfordredes medlemmerne til at informere vejlauget ved telefon-, mail- og/eller adresseændringer, så medlemskartoteket er ajourført.

Herefter blev mødet lukket.


!! HUSK !!

  • Kontingent: 500 kr. bedes indbetalt senest 1. maj 2017
  • Vejdag: 26. maj 2017 klokken 09:00

Der udsendes IKKE giroopkrævning, men betaling kan ske til konto Danske Bank: 1551 0007956525