Referat 2013

Referat fra møde i Vestervang vejlaug
Dato: 13. april 2013, kl. 10:00 i Svallerup Forsamlingshus

Følgende medlemmer af vejlauget var repræsenteret:

Lindevej 11, Nielsen Sandstien 1, Jensen
Lindevej 15, Karlshøj Sandstien 3, Olsen
Mosevænget 2, Andersen Sandstien 6, Jensen
Mosevænget 4, Bygballe & Bødker Tjørnevænget 1, Lund
Mosevænget 6, Jørgensen Tjørnevænget 2, Nielsen
Mosevænget 9, Hansen Tjørnevænget 6, Vibæk
Mosevænget 10, Jørgensen Tremandsmarken 20, Bilenberg
Rønnevej 8, Juul

1. Velkomst og valg af ordstyrer.

Formand Arne Lund åbnede mødet ved at byde velkommen til det 14. møde i vejlaugets historie, og foreslog Erling Karlshøj som ordstyrer. Erling accepterede og informerede om at formalia omkring mødeindkaldelse og -afholdelse var i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Valg af stemmetællere

Ketty Jensen og Chris Jensen blev valgt som eventuelle stemmetællere.

3. Formandens beretning.

Formanden startede sin beretning med at henvise til vejlaugets vedtægter § 1 som siger, at vejlaugets formål er at vedligeholde vejene m.m. Han kunne konstatere at vejlaugets opgaver havde strakt sig noget ud over dette formål og nævnte udover vejene, ting som snerydning, vandløb, udstykning, strand og vejlaug.

På trods af disse mange opgaver mente formanden at 2012 havde været et mere roligt år.

Omkring vejene fortalte formanden, at metoden omkring lapning af huller med emulsion, havde vist sig yderst effektiv, og at den også var blevet benyttet på andre tidspunkter end vejdagen, med en ekstra indsats fra Eigil, Bernt og Erling.

Kalundborgs kommunes håndtering af snerydningsordningen, som tidligere på året resulterede i en ”storm” af indsigelser – 700 i alt – så ud til at havde lagt sig og er nu landet på en ordning der ligner den tidligere.

Formanden informerede om at der i forbindelse med vandløb tidligere på året var foretaget grødskæring, så på dette område sker der dog noget.

I udstykningssagen havde formanden intet nyt at berette.

Vedrørende stranden fortalte formanden at forslaget om kystsikring sidste år var blevet afvist som værende en sag uden for vejlaugets rækkevidde, om end det burde være en opgave for hele kysten i samarbejde med diverse myndigheder så som kommune og kystsikringsdirektorat.

I vejlauget selv var der intet specielt nyt at berette. Samarbejdet med øvrige foreninger foregik stadig bedst på den uformelle måde. Dog fremhævede formanden vejlaugets nye hjemmeside og den indbrudsbølge, som var overgået vejlauget på det seneste.

Han takkede de fastboende, som havde holdt øje med vores huse, men fremhævede samtidig at dette mere var en gestus end en pligt.

Formanden gav i sin beretning status på sagen omkring havmøller. Han fortalte at Energistyrelsen og Kalundborg kommune havde haft kig på et par områder i kommunens 160 km lange kyststrækning. Dog var valget tilsyneladende faldet på Sejerø bugten, så vi kunne ånde lettet op.

Arne omtalte også flis-ordningens ophør og opfordrede medlemmerne til fortsat at afholde sig fra afbrænding af haveaffald.

Formanden sluttede sin beretning med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.

4. Regnskabet for 2012.

Charlotte henviste til det udsendte regnskab for 2012, forklarede kort omkring udgifter til forbrugsstoffer og oplyste nuværende saldo på bank. Regnskabet blev herefter godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent.

Belært af tidligere års erfaring, foreslog bestyrelsen at bibeholde nuværende kontingent på kr. 500.- hvilket forsamlingen tilsluttede sig.

6. Indkomne forslag

Der var kommet et enkelt forslag til dagsordnen. Forslaget som gik på kystsikring var fremsat af Jesper Terpager Juul, Rønnevej 8.

Jesper bad om ordet og gav forsamlingen en grundig beskrivelse af baggrunden for forslaget.

Hans bekymring gik på den forandring vores strand har gennemgået de seneste år, herunder en foruroligende høj vandstand, som ser ud til at gøre et større indhug på stranden.

Han pegede på, at en mulig årsag kunne være selvbestaltet anlæg af høfder og efterlyste derfor en koordineret indsats – gerne i samarbejde med øvrige foreninger i området, kystdirektoratet og kommunen.

Efter Jespers indlæg var der en kort debat, hvor det fremgik at fredningsstyrelsen også burde høres.

Bestyrelsen lovede herefter at gå videre med at undersøge mulighederne i denne sag.

7. Valg til bestyrelsen

Dette år var der valg til formandsposten og da Arne – som eneste kandidat – gerne ønskede genvalg, fortsætter han yderligere 4 år.

Hans Jørgen, som sidste år overtog Charlottes bestyrelsespost midt i en valgperiode, blev valgt for en ny periode på 2 år.

8. Valg af bestyrelsessuppleant

Peter Bilenberg takkede ja til at fortsætte posten som bestyrelsessuppleant.

9. Eventuelt

Under punktet eventuelt takkede bestyrelsen – med en erkendelighed – Peter Bødker for hans store arbejde med vejlaugets nye hjemmeside.

Eigil opfordrede til at man kontaktede han, såfremt man ønskede varsel i forbindelse med gyllespredning.

Da der ikke var flere indlæg, takkede Erling forsamlingen og lukkede herefter mødet.


!! HUSK !!

  • Kontingent: 500 kr. bedes indbetalt senest 15. maj 2013 på konto Danske Bank: 1551 0007956525
  • Vejdag: 10. maj 2013 klokken 10:00

Læs eventuelt formandens beretning her.