Nyhedsbrev 2016

Året som gik…

Endnu et blad i vejlaugets bog er vendt med udgangen af 2015.

Vejrmæssigt viste 2015 sig fra den jævne side. Skønt forår, nogenlunde varm sommer og en sensommer, som strakte sig langt ind i oktober/november. Desværre har der været mange og kraftige storme i årets løb.

Den smule sne vi har oplevet, har ikke været til gene for adgangsvejene, som er blevet ryddet jævnligt.

Vejdagen 2015 blev endnu en gang en succes. Godt vejr og masser af friske og oplagte deltagere var med til at sikre at brønde blev efterset, og skrald blev fjernet fra stranden. Som aftalt blev der startet ”nedefra”, hvor Sandstien og Rønnevej fik nogle gode læs stabilgrus. Og i T-krydset Tremandsmarken/Sandstien blev der suppleret med knust asfalt. Alt blev fordelt med håndkraft og der blev skovlet igennem. Tremandsmarken fik også nogle gode læs med knust asfalt. Alt blev derefter tromlet.

Belønningen var – i år meget velfortjent, og traditionen tro – pølser, kartoffelsalat og hygge hos Gitte & Leif.

”Rolatorholdet” Eigil og Bernt har siden løbende rykket ud og repareret huller i vejene. Det skal de have tak og ros for.

Som aftalt blev der under spisningen afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor de ændrede vedtægter blev godkendt. Efter generalforsamlingen fremsatte Claus (Sandstien 3) forslag om at beplantningen helt nede ved begyndelsen af strandengen blev beskåret, således, at redningskøretøjer, i tilfælde af ulykker, kunne komme så langt ned som muligt. Dette blev beskåret straks efter frokosten. Samtidig blev en gammel jolle der var skyllet i land i en storm, hevet op på en trailer og kørt på genbrugspladsen af Mogens.

Bestyrelsen indhentede tilladelse fra kommunen om at opsætte et større ”Blind vej skilt” på Sandstien. Dette fik vi tilladelse til og skiltet blev opsat i sommer. Vi har senere hørt at det desværre ikke har hjulpet så meget.

Det absolut største emne var og blev Den Kystnære Havvindmøllepark. Vi var mange fra vejlauget der deltog på borgermødet den 5. september og visse deltog også i cykelløbet fra Reersø til Kalundborg inden mødet. Jeg vil sige at man skal lede længe efter en mere kompetent gruppe til at kæmpe mod havvindmøller end dem som har oprettet foreningen Beskyt Jammerland Bugt. De har gjort et enormt stort og utrætteligt stykke arbejde. Det har vist sig, at i den foreløbig udarbejdede VVM redegørelse er 80 % af elementerne negative! I øjeblikket er Energistyrelsen ved at “kvalitetssikre” den foreløbige VVM-redegørelse fra Orbicon/European Energy. Dernæst skal den i såkaldt stjernehøring, inden den skal i offentlig høring. Dernæst skal Energistyrelsen så godkende den rapport, som de selv har kvalitetssikret. Den endelige VVM-rapport forventes fremlagt i løbet af 1. kvartal.

Det gik bedre med kontingent indbetalingerne i 2015, men vi må fra bestyrelsen henstille til at man får betalt til aftalt tid for at sikre den fremtidige drift.

Vi har nu taget hul på 2016 og håber at alle er kommet godt ind i året, og så må vi jo se hvad det nye år bringer.

Planer for 2016

Vejdagen bliver fredag den 6. maj 2016 med start kl. 09:00. Igen i år fokuseres primært på at få vedligeholdt Tremandsmarken og stikveje, strand og brønde.

Planerne er selvsagt ikke fastlagt endnu, men vi opfordrer medlemmerne til at komme med ønsker, enten ved at møde op til generalforsamlingen, eller indsende forslag til bestyrelsen.

Læs eventuelt mere her……


Vi ønsker hermed alle et rigtigt godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vestervangs Vejlaug